Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = Min guo 85 [1996] returned 11 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142566

Title

Wei shi gen ben yuan li / Xue fo ya ji zhu bian ; Tang Dayuan deng zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Shi jie fo jiao chu ban she, Min guo 85 [1996]

Author

Tang, Dayuan
2 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142598

Author

Chen, Lü'an,

Title

Sheng huo zhong di xiu xing / Chen Lü'an kou shu ; Liu Hongshun zheng li

Imprint

Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Min guo 85 [1996]

Author

Liu, Hongshun
3 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142618

Author

Han, Tingjie

Title

Yindu fo jiao shi / Han Tingjie zhu

Imprint

Taibei Shi : Wen jin chu ban she, Min guo 85 [1996]
4 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142694

Author

Shan, Peigen,

Title

Zhao lun jiang yi / zuo zhe Shan Peigen lao ju shi

Imprint

Taibei Shi : Fang guang wen hua shi ye you xian gong si, Min guo 85 [1996]
5 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132259

Author

Chen, Huijian

Title

Hongyi da shi lun / Chen Huijian zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, Min guo 85 [1996]
6 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132307

Author

Juezhao,

Title

Yun yan / Shi Juezhao zhu

Imprint

Tainan Shi : Ren cheng fo jiao shu ji chu ban she, [Min guo] 85 [1996]
7 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142514

Title

Fo jiao tu shu fen lei fa, 1996nian ban = New classification scheme for Buddhist libraries, 1996 edition / Xiang guang ni zhong Fo xue yuan tu shu guan bian ji

Imprint

Jia yi : Xiang guang shu xiang chu ban she, Min guo 85 [1996]
8 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142625

Author

Huang Bingyin

Title

Po chan di zhi hui / Huang Bingyin zhu

Imprint

Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, Min guo 85 [1996]
9 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132206

Title

Si lu shang xiao shi di wang guo : Xixia Heishui cheng di fo jiao yi shu = Lost empire of the Silk Road : Buddhist art from Khara Khoto (X-XIIIth century)/ [fan yi Xu Yangzhu ; bian ji Guo li li shi bo wu guan bian yi xiao zu]

Imprint

Taibei Shi : Guo li li shi bo wu guan, Min guo 85 [1996]

Author

Xu, Yangzhu
10 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132277

Author

Ding, Min

Title

Fo jiao bi yu wen xue yan jiu / Ding Min zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong chu chu ban she, Min guo 85 [1996]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers