Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = min guo 74 [1985] returned 37 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 37 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145012

Author

Dongchu,

Title

Dongchulaoren quan ji / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 74-76 [1985-1987]
2 of 37 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127884

Author

Baiyunchanshi

Title

Xin zhi lu / Baiyunchanshi zhu

Imprint

Zhanghua Xian Dacheng xiang : Fo yin yue kan she, min guo 74 [1985]
3 of 37 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145707

Author

Lee, Francis Ruey-Shuang

Title

Ying luo ji / Li Ruishuang zhu

Imprint

Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si, min guo 74 [1985]
4 of 37 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154639

Author

Dongchu,

Title

Zhong Yin fo jiao jiao tong shi / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 74 [1985]
5 of 37 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146064

Author

Ling, Yun

Title

Fo yu ren sheng / Ling Yun bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Han xin wen hua shi ye you xian gong si, min guo 73-<74 >[1984-<1985 >]
6 of 37 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145530

Title

Dang dai fo jiao lun cong

Imprint

Taibei Shi : Fo jiao shi jie za zhi she, min guo 74 [1985]
7 of 37 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145570

Title

Si lu fo jiao / Inokuchi Taijun ... [et al.] he zhu ; [ben shu yi zhe Yu Wanju ; zhu bian Lan Fuji]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 74 [1985]

Author

Inokuchi, Taijun,

Author

Yu, Wanji

Author

Lan, Jifu
8 of 37 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145575

Title

Wei shi si xiang / Kao-chʻi Chih-tao ten chu ; Li Shijie yi

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 74 [1985]

Author

Takasaki, Jikidō,

Author

Li, Shijie
9 of 37 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145576

Title

Zhong guan si xiang / Weishan Xiongyi deng zhu ; Li Shijie yi

Imprint

Daibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 74 [1985]

Author

Kajiyama, Yūichi,

Author

Li, Shijie
10 of 37 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145602

Author

Chen, Wenxian

Title

Ling xiu yu qi zhi / Chen Wenxian zhu

Imprint

Taizhong Shi : Xin qi ye shi jie chu ban she, min guo 74 [1985]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers