Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Abhidhammapiṭaka returned 68 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126661

Title

Abhidhammāpiṭaka.

Imprint

Ranʻ kunʻ : Haṃsāvatī Piṭakatʻ Cā Puṃ nhipʻ tuikʻ, 1939
2 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126762

Title

Abhidhammapiṭaka.

Imprint

Ranʻ kunʻ : Haṃsāvatī Piṭakatʻ Cā puṃ nhipʻ tuikʻ, 1939
3 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126868

Title

Abhidhammapitaka dhammasaṅgani = Tạng diệu pháp, Bộ pháp tụ / dịch giả Màhatherasantakicco Đại trưởng lão Tịnh Sự

Imprint

[TP. Hồ Chí Minh] : Thành hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh, 1990

Author

Tịnh Sự,
4 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146811

Title

Abhidhammapiṭaka Dhammasaṅgaṇī = Phra ʻAphithammapidok Thammasangkhanī

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Mūnnithi Phūmiphalō Phikkhu, [1981]
5 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126525

Title

Abhidhammapiṭaka, Kathāvatthu Pāḷi toʻ

Imprint

Mantaleʺ : Ratanādīpaṃ Piṭakatʻ Puṃ nhipʻ tuikʻ, 1922
6 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126853

Title

Abhidhammapiṭaka, Yamuikʻ Pāḷi toʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Haṃsāvatī Piṭakatʻ Cā Puṃ nhipʻ tuikʻ, 1939
7 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126856

Title

Abhidhammapiṭaka, Vibhaṅʻʺ Pāḷi toʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Jambūʹ Mitʻ chve Piṭakatʻ Puṃ nhipʻ tuikʻ, 1912
8 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152082

Title

Abhidhammāpiṭaka, Kathāvatthu Pāḷi toʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Haṃsāvatī Piṭakatʻ Cā puṃ nhipʻ tuikʻ, 1939
9 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139641

Title

Abhidhammāpiṭaka, Dhammasaṅgaṇī Pāḷi toʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Haṃsāvatī Piṭakatʻ Puṃ nhipʻ tuikʻ, 1942
10 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146306

Title

Patčhaisaphākha

Imprint

Nonthaburī : Benčhanikāi Mūnnithi, 2526 [1983]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers