Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Zhongguo fo xue returned 10 record(s).

H    1 »

1 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142994

Author

Wu, Rujun,

Title

Zhongguo fo xue di xian dai quan shi / Wu Rujun zhu

Imprint

Taibei Shi : Wen jin chu ban she, Min guo 84 [1995]
2 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147501

Author

Lü, Cheng,

Title

Zhongguo fo xue yuan liu lue jiang / Lü Cheng zhu

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju, 1979
3 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145933

Title

Zhongguo fo xue lun wen ji / Ren Jiyu, Ji Xianlin, Cai Shangsi deng zhu

Imprint

Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1984

Author

Ren, Jiyu,

Author

Ji, Xianlin

Author

Cai, Shangsi,
4 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134360

Author

Mingfu

Title

Zhongguo fo xue ren ming ci dian / bi qiu Mingfu bian

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
5 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141356

Author

Ma, Tianxiang,

Title

20 shi ji Zhongguo fo xue wen ti = Buddhism of China in twentieth century / Ma Tianxiang zhu

Imprint

Changsha Shi : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan Sheng xin hua shu dian jing xiao, 2001
6 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156933

Title

Cong Yindu Fo xue dao Zhongguo Fo xue : Yang Huinan xian sheng qi shi shou qing lun wen ji / Chen Pingkun zhu bian

Imprint

Xinbei Shi : Airiti Press, 2012

Author

Yang, Huinan,

Author

Chen, Pingkun
7 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153456

Author

Taixu,

Title

Taixu xue shu lun zhu / Yin Yongqing bian

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Jing xiao Zhejiang sheng xin hua shu dian, 1998

Author

Yin, Yongqing

Author

Taixu,

Author

Taixu,

Author

Taixu,
8 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146065

Author

Liu, Guijie

Title

Zhudaosheng si xiang zhi yan jiu : Nan bei chao shi dai Zhongguo fo xue si xiang zhi xing cheng / Liu Guijie zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, min guo 73 [1984]
9 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143186

Author

Ma, Tianxiang,

Title

Fan guan ren sheng di xuan lan zhi lu : jin xian dai Zhongguo fo xue yan jiu / Ma Tianxiang zhu

Imprint

Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo , 1994
10 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142355

Author

Hu, Shi,

Title

Hu Shi xue shu wen ji. zhu bian Jiang Yihua ; ben juan bian zhe Zhang Qing, Wu Genliang

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1997

Author

Jiang, Yihua,

Author

Zhang, Qing,

Author

Wu, GenliangH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers