Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = [Krung Thēp] : returned 226 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 226 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152914

Title

Thōt than tā

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Klankǣn, 2545 [2002]
2 of 226 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133131

Author

Patiphān Niyomthai

Title

Prawat læ ʻaphinihān khō̜ng hā khanāčhān dang / rīaprīang dōi Patiphān Niyomthai

Imprint

Kō̜thō̜mō̜ [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Khlang Panyā : Bō̜risat Thanaban čhatčhamnāi, [1993]
3 of 226 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133137

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

ʻAmataphotčhanā Phutthathāt Phikkhu 'wātha tham thāng kānsưksā' / Phairōt Yūmonthīan

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sō̜ithō̜ng : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, [1993?]

Author

Phairōt Yūmonthīan
4 of 226 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134695

Title

Prawat lūangphō̜ Wat Pāknam Phradēt Phrakhun Phra Mongkhonthēpmunī (Sot Čhanthasarō) læ khūmư̄ somphān

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Wat Pāknam læ Samakhom Sit Lūngphō̜ Wat Pāknam, 2529 [1986]
5 of 226 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134716

Author

Bančhop Bannaručhi

Title

Botphlēng phranipphān / Bančhop Bannaručhi

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sukhaphāp Čhai, 2529 [1986]
6 of 226 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134813

Author

Tai Tāmthāng

Title

Sō̜ng thotsawat nai dong khamin / dōi Tai Tāmthāng

Imprint

Nonthaburī : Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Chō̜ Mafai ; Phenbun phūčhatčhamnāi, [2529 i.e. 1986]
7 of 226 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141230

Title

Kænthǣ khō̜ng Phraphutthasātsanā / Thammapidok, Phra (Pō̜. ʻŌ̜. Payuttatō)

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Thammasān, 2544 [2001]
8 of 226 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132003

Author

Sunthorn Na-Rangsi

Title

Phutthapratchayā čhāk phratraipidok / Sunthō̜n Na Rangsī

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2541 [1998]
9 of 226 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147242

Author

Somphān Phromthā,

Title

Thūan krasǣ : rūam khō̜khīan botkawī læ kātūn / Sāmmanēn Somphān Phromthā

Imprint

[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Phanǣk Wichākān, Khana Kammakān Nisit, Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2523 [1980]
10 of 226 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147246

Author

Sulak Sivaraksa

Title

Sātsanā kap sangkhom Thai / Sō̜. Siwarak

Imprint

Kō̜thō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Phāsikō : Čhatčhamnāi, Sưksit Sayām, 2523 [1980]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers