Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = [Peking] : returned 4 record(s).

H    1 »

1 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132862

Author

Rol-paʼi-rdo-rje,

Title

San bai fo xiang ji / Zhangjia Ruobiduoji

Imprint

[Peking] : [U.S.A.] : Zhongguo Zang xue chu ban she ; Meiguo zhan wang tu shu gong si, 1994
2 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136079

Title

Dunhuang di yi shu bao zang / she ying Peng Huashi ; she ying zhu li Chen Zhi'an, Wang Miao ; tu ban jie shuo Wan Gengyu, Huang Wenkun ; cha tu You Jin ; [bian ji zhe Dunhuang wen wu yan jiu suo]

Imprint

[Peking] : Xianggang : Wen wu chu ban she ; Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, 1980

Author

Peng, Huashi

Author

Chen, Zhi'an,

Author

Wang, Miao,

Author

Wan, Gengyu
3 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133277

Title

Qing gong Zang zhuan fo jiao wen wu / Gu gong bo wu yuan zhu bian = Cultural relics of Tibetan buddhism collected in the Qing palace / edited by the Palace Museum

Imprint

[Peking] : [Hong Kong] : Gu gong bo wu yuan zi jin cheng chu ban she ; Liang mu chu ban she, 1992
4 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135737

Title

Tonkō Bakukōkutsu hekiga / [hensha Rai Keigen, Ri Ki ; henshū Chūgoku Keikōgyō Shuppansha]

Imprint

[Peking?] : Kyōto-shi : Chūgoku Keikōgyō Shuppansha ; Binobi, 1982

Author

Lei, Guiyuan

Author

Li, QiH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers