Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = [Ran kun] : returned 21 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147120

Author

Canʻʺ Ṅve,

Title

Sotāpanʻ / Da guṅʻ Ūʺ Canʻʺ Ṅve

Imprint

[Ranʻ kuṅʻ Mruiʹ] : Da gunʻ Cā pe : Vaṅʻʺ Moʻ Ūʺ Cā pe tuikʻ [distributor], 1980
2 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139760

Author

Māmaka,

Title

Buddhagayā / cā reʺ cha ra Ūʺ Thvanʻʺ Cinʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ Mruiʹ : Sudhammavatī Cā puṃ nhipʻ tuikʻ, 1937
3 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153243

Title

Cha rā toʻ krīʺ myāʺ e* ovāda toʻ myāʺ / Maṅʻʺ Nanʻ (Moʻ Kyvanʻʺ)

Imprint

Ranʻ kunʻ : Mantaleʺ : Kambhā Luṃʺ Cā pe ; [Phranʻʹ khyi reʺ], Ya neʹ Mantaleʺ Cā ʼupʻ Tuikʻ , 1999

Author

Maṅʻʺ Nanʻ ,.
4 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152062

Author

Nandiya Matherʻ,

Title

Nandiya matherʻ reʺ sāʺ cī raṅʻ toʻ mū ʼapʻ so Vaṃsa meda pakā sanī kyamʻʺ / [reʺ sū] Nandiya matherʻ, Charā Khuiṅʻ [nhaṅʻʹ] ʼa khrāʺ charā krīʺ myāʺ taññʻʺ phratʻ saññʻ]

Imprint

Ranʻ kunʻ mruiʹ : Jambū mitʻ chve, 1940
5 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131122

Author

Maṅʻʺ Nanʻ,

Title

Natʻ n* phracʻ soʻ ra naṃʹ saṅʻʺ pyaṃʹ so cha ra toʻ krīʺ myāʺ / Maṅʻʺ Nanʻ ( Moʻ kyvanʻʺ)

Imprint

Ranʻ kunʻ : Mantaleʺ : Rai ʼOṅ̇ʻ Cā pe Tuikʻ ; Ya neʹ Mantaleʺ Cā ʼupʻ Tuikʻ, 2001
6 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126389

Author

Muiʺ Ññhaṅʻʺ,

Title

Muiʺ Ññhaṅʻʺ Cha rā toʻ bhu raʺ krīʺ reʺ sāʺ toʻ mū so lakʻ tveʹ paṭhānʻʺ bhuṃ chuiṅʻ kyamʻʺ krīʺ / [Muiʺ Ññhaṅʻʺ Cha rā toʻ] ; Kvanʻʺ Rvā cha rā toʻ krīʺ nhaṅʻʹ Ūʺ Vimala tuiʹ thokʻ khaṃ praṅʻ chuiṅʻ kra saññʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ mruiʹ : Ūʺ Kovida, 1948
7 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133419

Author

Sanʻʺ Rhve

Title

Pyu cā Khanʻ Ba Rhve pe kyapʻ leʹ lā khyakʻ / Doʻ Sanʻʺ Rhve (Mranʻ mā cā Pāmokkha) cu caññʻʺ leʹ lā tanʻ pra pā saññʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ mruiʹ : Mranʻ mā cā ʼa phvaiʹ Ūʺ cīʺ thā na, Ññvanʻ krāʺ reʺ mhūʺ kyupʻ, 1992
8 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154887

Author

Janakabhivamsa,

Title

Lū nayʻ saṅʻ Khyamʻʺ mreʹ , ʼA khre pyuiʺ Buddha bhasā / Khyamʻʺ mreʹ Ripʻ sā Cha rā toʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ mruiʹ : Khyamʻʺ mreʹ Ripʻ sā kyonʻʺ tuikʻ, veyyā vacca ʼa phvaiʹ, 1981
9 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129659

Title

Lū ṅayʻ nhaṅʻʹ Ya neʹ khetʻ / Lū thu Doʻ ʼA Mā [et al.]

Imprint

Maṅgalā toṅʻ ññvanʻʹ, Ranʻ kunʻ ; Rai ʼOṅʻ Cā pe : Phranʻʹ khyi reʺ, Co Ūʺ Cā pe, 2006

Author

ʼA mā,
10 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131419

Author

Maṅʻʺ Nanʻ,

Title

Bhava e* rvhe roṅʻ caññʻʺ myañʻʺ myāʺ / Maṅʻʺ Nanʻ (Moʻ kyvanʻʺ)

Imprint

Ranʻ kunʻ : Mantaleʺ : Kambhā Luṃʺ Cā pe ; [Phranʻʹ khyi reʺ], Ya neʹ Mantaleʺ Cā ʼupʻ Tuikʻ, 2000H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers