Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = [Shanghai] returned 173 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147102

Title

Zhongguo fo jiao / Zhongguo fo jiao xie hui bian

Imprint

Shanghai : Dong fan chu ban zhong xin, 1980-<1989 >
2 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145346

Author

Gao, Zhennong

Title

Zhongguo fo jiao / Gao Zhennong bian zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
3 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143354

Title

Su yu fo yuan / Zhongguo fo jiao wen hua yan jiu suo [bian]

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1993
4 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141762

Author

Yan, Yaozhong,

Title

Jiang nan fo jiao shi / Yan Yaozhong zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2000
5 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142408

Author

Nan, Huaijin

Title

Chan hua / Nan Huaijin zhu

Imprint

Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Fa xing xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1997
6 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128042

Author

Sengzhao,

Title

Zhu Weimojie suo shuo jing / Sengzhao deng zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1990

Author

Kumārajīva,

Author

Zhudaosheng,
7 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128067

Title

Da bo nie pan jing / Tanwuchen yi

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991

Author

Dharmaksema,
8 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128098

Author

Zhengshou,

Title

Leng qie jing ji zhu / Shi Zhengshou ji zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1993
9 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144206

Author

Lou, Peimin

Title

Fo hai shi qu / Lou Peimin, Xu Juezai

Imprint

Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1990

Author

Xu, Juezai
10 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132955

Title

Fo jing gu shi xuan / Chen Linhui zhu bian ; Chen Linhui ... [et al.] bian xie

Imprint

Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1993

Author

Chen, LinhuiH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers