Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Beijing : returned 173 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157144

Author

Su, Shuhua,

Title

Wu xin gui yuan / Su Shuhua zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2014
2 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131883

Title

Qing gong Zang zhuan fo jiao wen wu / Gu gong bo wu yuan bian = Cultural relics of Tibetan buddhism collected in the Qing palace / edited by the Palace Museum

Imprint

Beijing : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, Gu gong bo wu yuan zi jin cheng chu ban she ; 1998
3 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141256

Title

Zhongguo Zang Mi bao dian / [Zeyi bian]

Imprint

Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2001

Author

Zeyi
4 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141411

Author

Shengkai,

Title

Zhongguo Han chuan fo jiao li yi / Shengkai zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2001
5 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141437

Author

Tsoṅ-kha-pa Blo-bzaṅ-grags-pa,

Title

Zongkeba da shi ji / Zhongguo fo jiao wen hua yan jiu suo zhu bian ; Zongkeba da shi zhu ; Fazun fa shi yi

Imprint

Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2001

Author

Fazun
6 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156710

Title

Ci yun si zhi / Shi Yanchao zhu bian

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2012

Author

Yanchao,
7 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156863

Author

Xingkong

Title

Fa hai zhen yuan / Xingkong bian zhu

Imprint

Beijing Shi : Hua wen chu ban she, 2012
8 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142114

Author

Lin, Qin

Title

Yu fotuo dui hua : yong sheng di bai xiang / Lin qin, Li Jueming zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 1998

Author

Li, Jueming
9 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152800

Author

Bai, Zhengmei

Title

Jianyue lüshi zhuan / Bai Zhengmei zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2003
10 of 173 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152815

Author

Du, Jiwen

Title

Zhongguo fo jiao yu Zhongguo wen hua / Du Jiwen zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2003H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers