Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Chengdu : returned 18 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131416

Author

Luo, Jiakuan,

Title

Luo Jiakuan dao shi ren wu hua ji

Imprint

[Chengdu? : s.n.], 2000?
2 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140098

Author

Hongxue,

Title

Mi zong zhi yao / Hongxue bian zhu

Imprint

Chengdu Shi : Sichuan chu ban ji tuan Ba Shu shu she, 2006
3 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140481

Author

Hongxue,

Title

Chan zong jiang shu / Ying Wu, Zhengxin zhu

Imprint

Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2004

Author

Pu, Zhengxin,
4 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128596

Author

Pu, Zhengxin,

Title

Yao shi jing zhu shi / Pu Zhengxin zhu

Imprint

Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2005
5 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128724

Author

Hongxue,

Title

Hua yan jing, ru fa jie pin zhu shi / Hong Xue zhu shi

Imprint

Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2008
6 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135577

Author

Li, Zhengxin

Title

Dazu shi ke man ji / Li Zhengxin

Imprint

Chengdu : [Chongqing] : Sichuan ren min chu ban she ; Sichuan sheng xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1983
7 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131952

Author

Liu, Changjiu

Title

Zhongguo xi nan shi ku yi shu / Liu Changjiu zhu = The grotto art in Southwest China / by Liu Changjiu

Imprint

Chengdu Shi : Sichuan ren min chu ban she, 1998
8 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156736

Title

Shi qi shi ji yi dai Zang hua zong shi chuan shi jie zuo = the legacy of seventeenth-century tangka painting master / Yongtalamu bian

Imprint

Chengdu Shi : Sichuan mei shu chu ban she, 2012

Author

Nam-mkhʼa-rgyan,

Author

Gyaṅ-thar-lha-mo
9 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157067

Title

Xian xing mi cang dao = Xianxing micangdao / Sichuan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan, Bazhong Shi wen hua guang bo ying shi xin wen chu ban ju, Bazhong Shi wen wu ju bian zhu

Imprint

Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she, 2013
10 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140022

Title

Zhongguo fo jiao gao seng ming zhu jing xuan = Zhongguo fojiao gaoseng mingzhu jingxuan / Hongxue xuan bian

Imprint

Chengdu Shi : Sichuan chu ban ji tuan Ba Shu shu she, 2006

Author

Hongxue,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers