Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Kānčhanaburī : returned 1 record(s).

H    

1 of 1 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156251

Title

Thamnīap Phra Rāchākhana chabap sombūn Phutthasakkarāt 2553 : phim thawāi pen muthitāsakkāra nai ʻōkāt thī Phra Khrū Kānčhanachaiyasit (Thō̜msan Čhanthasuwannō, Pō̜. Thō̜. 4, Phō̜. Mō̜., Phō̜thō̜. Bō̜., M. A., M. Phil.,) čhaokhana ʻAmphœ̄ Mư̄ang Kānčhanaburī, Rō̜ng Čhaoʻāwāt Wat Chaichumphō̜n Chana Songkhrām, Phraʻārām Lūang, dai rap phrarātchathān tang samanasak pen phra rāchākhana sāman thī Phra Sōphonkānčhanāphō̜n, 5 Thanwākhom 2553 / [phūrūaprūam, Phra Thammakhunāphō̜n]

Imprint

[Kanchanaburi, Thailand : Phrasangkhāthikān Čhangwat Kānčhanaburī, 2010]

Author

Phra Wisutthāthibō̜dīH    Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers