Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Nanjing : returned 21 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141262

Author

Ban, Guiming

Title

Zhongguo Tiantai zong tong shi / Pan Guiming, Wu Zhongwei zhu

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 2001

Author

Wu, Zhongwei,
2 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132030

Author

Xu, Kangsheng

Title

Sengzhao ping zhuan / Xu Kangsheng chu ; Nanjing da xue Zhongguo si xiang jia yan jiu zhong xin

Imprint

[Nanjing Shi] : Nanjing da xue chu ban she : Jiangsu Sheng xin hua shu dian fa xing, 1998
3 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142214

Author

Wei, Daoru

Title

Zhongguo Huayan zong tong shi / Wei Daoru zhu

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she : Jing xiao Chiangsu sheng xin hua shu dian, 1998
4 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143410

Author

Du, Jiwen

Title

Zhongguo chan zong tong shi / Du Jiwen, Wei Daoru zhu

Imprint

[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Faxing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1993

Author

Wei, Daoru
5 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141577

Author

Chen, Yangjiong

Title

Zhongguo Jing tu zong tong shi / Chen Yangjiong zhu

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 2000
6 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141626

Author

Juzan,

Title

Juzan wen ji / zhu bian Wu Zhiyun ; fu zhu bian Jiang Guibao, You Yuqing, Xiong Lanying

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she : Jing xiao Jiangsu Sheng Xin hua shu dian, 2000

Author

Wu, Zhiyun
7 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153039

Title

Zhongguo fo si zhi cong kan xu bian / [bian ji Yangzhou Guangling shu she] ; zhu bian Bai Huawen, Liu Yongming, Zhang Zhi

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 2001

Author

Bai, Huawen

Author

Liu, Yongming

Author

Zhang, Zhi
8 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135843

Author

Saṅghasena

Title

Bai yu jing

Imprint

[Nanjing shi : Jinling ke jing chu, 1981 or 1982]
9 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140467

Author

Gazangjia

Title

Zang chuan fo jiao yu Qing Zang Gaoyuan / Gazangjia zhu

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu jiao yu chu ban she, 2004
10 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144085

Title

Zhongguo fo jiao man tan / Zhongguo fo jiao xie hui bian

Imprint

[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1990H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers