Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Xi'an : returned 146 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 146 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146667

Author

Faxian,

Title

Faxianjin'gangshangshi Qu gong Wenliu yi ji / [Tikong ... et al. ji jiao]

Imprint

Taibei Xian Xiandian Shi : Nan fang bao sheng fo cha, Jin gang sheng fa hui, min guo 71 [1982]

Author

Tikong
2 of 146 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142704

Author

Song, Zelai

Title

Zheng jiu Fotuo : gen ben fo jiao jiao yi jing lun / Song Zelai

Imprint

Gaoxiong Xian Fengshan Shi : Taibei Xian Zhonghe Shi : Pai se wen hua chu ban she ; Zong jing xiao Xu sheng tu shu you xian gong si, 1996
3 of 146 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146339

Author

Baiyunchanshi

Title

Chan di tan suo / Baiyunchanshi zhu

Imprint

Zhanghua Xian Dacheng xiang Dacheng cun : Fo yin yue kan she, min guo 72 [1983]
4 of 146 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128003

Author

Jiang, Weinong

Title

Jin gang jing jiang yi

Imprint

Taizhong Xian Wufeng xiang : Shi Changle, [1982]
5 of 146 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126882

Title

A han zang. [zhu bian Foguang Da zang jing bian xiu wei yuan hui]

Imprint

Zhonghua min guo Taiwan Sheng Gaoxiong Xian Dashu xiang Foguang shan : Foguang shan zong wu wei yuan hui, min guo 72 [1983]
6 of 146 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145899

Title

Jin dai gao seng ren sheng fo jiao guan / [ji lu zhe Shi jie ren sheng fo jiao yan jiu yuan]

Imprint

Zhonghua min guo Taiwan Sheng Nantou Xian Yuchi xiang Dongchi cun: Ren sheng fo jiao shu ji chu ban she : Zeng song chu Ciguang shan ren sheng si wen shu yuan, min guo 73- [1984-
7 of 146 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132261

Author

Chen, Xing,

Title

Hongyi da shi xin zhuan : dui shi yi ren mo tan de yi shi / Chen Xing zhu

Imprint

Taibei Xian : Taibei Xian Yonghe Shi : Xin chao she ; Dai li shang Mao Yuan you xian gong si, 1996
8 of 146 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134825

Author

Xie, Miaolin

Title

Zhongguo ming si xun li : miao yuan zhong sheng / Xie Miaolin bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 75 [1986]
9 of 146 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141216

Title

Dang dai Taiwan fo jiao qi kan lun wen mu lu : 1977-1999 / Du Jiexiang zhu bian

Imprint

Yilan Xian Yilan Shi : Fo guang ren wen she hui xue yuan, 2001

Author

Du, Jiexiang
10 of 146 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141352

Author

Liang, Xiaohong

Title

Fo jiao yu Han yu ci hui / Liang Xiaohong zhu

Imprint

Taibei Xian Sanchong Shi : Fo guang wen hua shi ye you xian gong si, 2001H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers