Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Hui-tao, returned 448 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 448 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128164

Author

Huineng,

Title

Jin gang jing jie yi

Imprint

2523 [1979]

Author

Huineng,
2 of 448 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147604

Author

Yi, Hŭi-ik

Title

Sŏnjŏng sasangsa

Imprint

1979
3 of 448 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128658

Author

Pak, Hŭi-sŏn

Title

Panya wa sŭlgi wa mi

Imprint

1976
4 of 448 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148632

Title

Chung-hua min kuo liu shih nien lai Fo chiao lun wen mu lu

Imprint

1975
5 of 448 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153054

Author

Huili

Title

Cien-Biographie VI / [Hui-li, Yen-ts'ung] ; übersetzt und kommentiert von Alexander Leonhard Mayer

Imprint

Wiesbaden : Harrassowitz, 2001

Author

Mayer, Alexander Leonhard

Author

Yancong,
6 of 448 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143036

Title

Hua Tuo yu fo tuo / Fo jiao yi shi ren yuan lian he hui he zhu ; Dai Huiyang zhu bian

Imprint

[Taipei] : Yuan shen chu ban she, Min guo 83 [1994]

Author

Dai, Huiyang
7 of 448 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143079

Title

Zong jiao yu sheng ming li su / Nei zheng bu ce hua ; Lingjiu Shan bo ruo wen jiao ji jin hui guo ji fo xue yan jiu zhong xin zhu bian ; Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui zan zhu

Imprint

Taibei Xian : Lingjiu Shan bo ruo wen jiao ji jin hui guo ji fo xue yan jiu zhong xin, Min guo 83 [1994]
8 of 448 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147632

Title

Eno kenkyu

Imprint

53 [1978]

Author

Huineng,

Author

Huineng,
9 of 448 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144340

Title

Bei ge si fan zhuan ji / [bian ji zhe Zhongguo fo jiao hui qing nian wei yuan hui hu jiao zu er fen zhi yi gong zuo fang]

Imprint

Taibei Shi : Zhongguo fo jiao hui qing nian wei yuan hui hu jiao zu, Min guo 78 [1989]
10 of 448 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140686

Title

Myha ve khaṃ cāʺ dhamma rasa cā tamʻʺ myāʺ

Imprint

Mantaleʺ : ʼA praññʻ praññʻ chuiṅʻ ra ʼĀnāpāna Kammatthānʻʺ Tuikʻ, Saddhammajotika Phoṅʻdeʺrhaṅʻʺ ʼa tvakʻ Sāsanā reʺ Ūʺ cīʺ Ṭhāna, 2003H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers