Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Yin-shun returned 260 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

20 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147445

Author

Hung-yin, Shih

Title

Hsin tʻao chi

Imprint

68 [1979]
21 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126885

Title

Za a han jing lun hui bian / Qiunabatuoluo yi jing ; Xuanzang yi lun ; Shi Yinshun hui bian

Imprint

Taibei Shi : Zheng wen chu ban she, min guo 72 [1983]

Author

Guṇabhadra,

Author

Xuanzang,

Author

Yinshun
22 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126939

Author

Myịn Hswei, U.

Title

Zat taw ngā yạ ngā hse

Imprint

[1975] 1978 printing
23 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127010

Author

Sō Myịn, Dammạsạriya Ū

Title

Batha yēi wathtụ myā

Imprint

1977
24 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132588

Author

Luo, Zhewen

Title

Zhongguo zhu ming fo jiao si miao / Luo Zhewen, Liu Wenyuan, Liu Chunying

Imprint

Beijing : Zhongguo cheng shi chu ban she, 1995

Author

Liu, Wenyuan

Author

Liu, Chunying
25 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149640

Author

Yin-shun

Title

I fo fa yen chiu fo fa

Imprint

61 [1972]
26 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141737

Author

Tian, Yuying

Title

Shijiamouni yu Yesu Jidu / Tian Yuying zhu

Imprint

Taibei Shi : Guang qi chu ban she, 2000
27 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141768

Author

Yinshun

Title

Zhongguo chan zong shi = Zhongguo chanzong shi / Yinshun zhu

Imprint

Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she, 1999
28 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141775

Author

Zhang, Yingqin

Title

Fo dao wen hua tong lan = Fodaowenhuatonglan / Zhang Yingqin zhu

Imprint

Tianjin Shi : Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she, 2000
29 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153038

Title

Zhongguo fo jiao luo ji shi / Shen Jianying zhu bian ; Shen Jianying ... [et al.] zhu

Imprint

Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2001

Author

Shen, JianyingH    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers