Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Zikai returned 7 record(s).

H    « 1    1 »

2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141298

Author

Feng, Yiyin,

Title

Hu sheng shu hua ji / Feng Zikai yuan chuang ; Feng Yiyin lin mo fu cai ; Shi Yixin shu fa

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2001

Author

Feng, Zikai,

Author

Yixin,
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141299

Author

Feng, Zikai,

Title

Feng Zikai Hu sheng hua ji xuan / Feng Zikai bian hui ; Ge Zhaoguang xuan ping

Imprint

Taibei Shi : Shu lin chu ban you xian gong si, 2001

Author

Ge, Zhaoguang,
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141464

Author

Zhaozhou,

Title

Zhaozhou lu / Wen Yuan ji lu; Zhang Zikai dian jiao

Imprint

Zhengzhou Shi : Zhong zhou gu ji chu ban she, 2001

Author

Wen, Yuan

Author

Zhang, Zikai
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156975

Author

Feng, Zikai,

Title

Hu sheng hu xin : you qing shi jie : Feng Zikai de yi shu = Cultivating life and soul : imperishable affection : the art of Feng Zikai / Xianggang yi shu guan bian

Imprint

Xianggang : Kang le ji wen hua shi wu shu, 2012
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141873

Author

Feng, Zikai,

Title

Feng Zikai hu sheng hua ji xuan / bian hui Feng Zikai ; xuan ping Ge Zhaoguang

Imprint

Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 1999

Author

Ge, Zhaoguang,
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129805

Author

Chen, Huijian

Title

Bei xin jiao ji : Hongyi da shi Li Shutong de qian shi jin sheng / Chen Huijian zhu ; Feng Zikai cha tu

Imprint

Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2005

Author

Feng, Zikai,H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers