Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai Čhatčhamnāi, returned 16 record(s).

H    « 1  « 10    1 »

11 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146757

Author

Phairōt Yūmonthīan

Title

Phutthawāthī nai Phratraipidok / Phairōt Yūmonthīan

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sō̜ithō̜ng : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, [1982?- ]
12 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133541

Title

Satčha čhāk Dong Yai : kāntō̜sū phư̄a phư̄n pā khō̜ng phra læ chāobān phū thūk tītrā ʻātyākō̜n / bannāthikān, Wimon Khongsakunthāwō̜n

Imprint

[Bangkok] : Ecological Concern Organization : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2534 [1991]

Author

Wimon Khongsakunthāwō̜n
13 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135617

Author

Prachā Pasannathammō,

Title

Khā khō̜ng phra kap chatākam khō̜ng chonnabot : sưksā chapho̜ karanī / dōi Phra Prachā Pasannathammō

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Khana Kammakān Sātsanā phư̄a Kānphatthanā : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2526 [1983]
14 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144261

Author

Prachā Hutānuwat

Title

Phutthasātsanā kap khwāmyutthitham thāng sangkhom ; læ, Sangkhom thī phưng prātthanā nai thatsana khō̜ng Chāophut / Prachā Hutānuwat

Imprint

Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2533 [1990]

Author

Prachā Hutānuwat
15 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153890

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

ʻAmataphotčhanā Phutthathāt Phikkhu 'wātha tham samrap khwāmrak' / Phairōt Yūmonthīan

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sō̜ithō̜ng : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, [1993?]

Author

Phairōt Yūmonthīan
16 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134177

Author

Sōrī Phōkǣo

Title

Sanniphon Phutthathāt Phikkhu wādūai kānsưksā : phrō̜m botwičhān / sanœ̄ dōi Sōrī Phōkǣo ; wičhān dōi Sumon ʻAmō̜nwiwat, Phaithūn Sīnlārat, ʻĒkkawit Na Thalāng

Imprint

Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2532 [1989]

Author

Sumon ʻAmō̜nwiwat

Author

Phaithūn Sīnlārat

Author

ʻĒkkawit Na ThalāngH    « 1  « 10    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers