Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, returned 47 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

13 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131956

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Wenshu / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
14 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142997

Author

Xuanzang,

Title

Cheng wei shi lun / Xuanzhuang zuan yi. Cheng wei shi lun shu ji / Kuiji zhuan

Imprint

Shanghai : Shanghai ge ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1995

Author

Kuiji,

Author

Dharmapāla,
15 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142080

Author

Gu, Sui,

Title

Gu Sui shuo chan / Gu Sui zhuan

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
16 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143442

Author

Huineng,

Title

Dunhuang xin ben Liuzu tan jing / Yang Zengwen jiao xie

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993

Author

Yang, Zengwen
17 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143518

Author

Overmyer, Daniel L.,

Title

Zhongguo min jian zong jiao jiao pai yan jiu / Ou Danian zhu ; Liu Xinyong ... [et al.] yi ; Zhou Yumin, Liu Chang jiao

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993

Author

Liu, Xinyong
18 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133370

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Guanyin / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992
19 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143206

Author

Nukariya, Kaiten

Title

Zhongguo chan xue si xiang shi / Huhuagu Kuaitian zhu ; Zhu ; Qianzhi yi

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1994

Author

Zhu, Qianzhi,
20 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153203

Author

Qi, Zhixiang

Title

Fo xue yu Zhongguo wen hua / Qi Zhixiang zhu

Imprint

Shanghai : Xue lin chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 2000
21 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143650

Title

Chan zong yu lu ji yao / ben she bian

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992
22 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154434

Author

Liang, Qichao,

Title

Zhongguo fo jiao yan jiu shi / Liang Qichao zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai San lian shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers