Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, returned 47 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

2 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145346

Author

Gao, Zhennong

Title

Zhongguo fo jiao / Gao Zhennong bian zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
3 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133287

Title

Shi da ming si / Chen Ming zhu bian

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992

Author

Chen, Ming
4 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134446

Title

Fo jiao yu Zhongguo wen hua / Zhang Mantao zhu bian

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian ying yin : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 19847

Author

Zhang, Motao
5 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142259

Title

Da fang deng da ji jing / Tanwuchen yi

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1997

Author

Dharmakṣema,
6 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135690

Title

Fo jing wen xue gu shi xuan / Chang Renxia xuan zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982

Author

Chang, Renxia
7 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143794

Author

Ding, Fubao,

Title

Fo xue da ci dian / Ding Fubao bian

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
8 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133144

Author

Rao, Zongyi

Title

Fan xue ji / Rao Zongyi zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993
9 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133187

Author

Wu, Zhijing,

Title

Wu lin fan zhi / Wu Zhijing zhuan. Jiang cheng ming ji / Chen Hongxu zhuan. Ying Ping er zhou di ming ji / Gu Yanwu zhuan. Jin'ao tui shi bi ji / Gao Shiqi zhuan. Shi zhu ji jian shi / Zheng Yuanqing zhuan. Guan zhong sheng ji tu zhi / Bi Yuan zhuan

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993
10 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141355

Author

Luo, Weiguo

Title

Fo jiao yu ren sheng / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 2001
11 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131954

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Dizang / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers