Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, returned 47 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

22 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154434

Author

Liang, Qichao,

Title

Zhongguo fo jiao yan jiu shi / Liang Qichao zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai San lian shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
23 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144480

Author

Jiang, Weiqiao,

Title

Zhongguo fo jiao shi / Jiang Weiqiao zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
24 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144575

Author

Suzuki, Daisetz Teitaro,

Title

Tong xiang chan xue zhi lu / Lingmu Dazhuo zhu ; Ge Zhaoguang yi

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989

Author

Ge, Zhaoguang,
25 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153296

Author

Chen, Shengqing

Title

Zhongguo fo jiao wen hua zhi lu = Zhongguo fojiao wenhua zhilu / Chen Shengqing bian zhu

Imprint

Shanghai : Xue lin chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1999
26 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142300

Title

Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. [zhu bian Chen Shiqiang ; fu zhu bian Wang Leiquan, Guo Jianqing ; zhu yao zhuan gao en Ding Changyun ... et al.]

Imprint

Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1997

Author

Chen, Shiqiang

Author

Wang, Leiquan,

Author

Guo, Jianqing

Author

Ding, Changyun
27 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154668

Author

Yan, Beiming

Title

Zhongguo fo jiao zhe xue jian shi / Yan Beiming zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
28 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135262

Author

Hu, Shiying

Title

Tan ci bao juan shu mu / Hu Shiying bian

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
29 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133630

Author

Li, Miao

Title

Chan shi yi bai shou / Li Miao xuan zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
30 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133703

Author

Xiang, Chu

Title

Dunhuang wen xue cong kao / Xiang Chu zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
31 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143911

Author

Nan, Huaijin

Title

Chan zong yu dao jia / Nan Huaijin zhu

Imprint

Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers