Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, returned 68 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

17 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134446

Title

Fo jiao yu Zhongguo wen hua / Zhang Mantao zhu bian

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian ying yin : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 19847

Author

Zhang, Motao
18 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143027

Title

Dao fo ru si xiang yu Zhongguo chuan tong wen hua / Zhang Rongming zhu bian

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1994

Author

Zhang, Rongming,
19 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143163

Author

Ke, Yunlu

Title

Xian xian di ling guang : Ke Yunlu tan chan yu xian dai ren sheng / Ke Yunlu zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1994
20 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143206

Author

Nukariya, Kaiten

Title

Zhongguo chan xue si xiang shi / Huhuagu Kuaitian zhu ; Zhu ; Qianzhi yi

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1994

Author

Zhu, Qianzhi,
21 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153203

Author

Qi, Zhixiang

Title

Fo xue yu Zhongguo wen hua / Qi Zhixiang zhu

Imprint

Shanghai : Xue lin chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 2000
22 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143650

Title

Chan zong yu lu ji yao / ben she bian

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992
23 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132733

Title

Shanghai fo si su shi / zhu bian He Quan'gang ; fu zhu bian Wu Mengqing, Zhu Weichang

Imprint

Shanghai : Shanghai Zhong yi yao da xue chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1994

Author

He, Quan'gang

Author

Wu, Mengqing

Author

Zhu, Weichang
24 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154434

Author

Liang, Qichao,

Title

Zhongguo fo jiao yan jiu shi / Liang Qichao zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai San lian shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
25 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144480

Author

Jiang, Weiqiao,

Title

Zhongguo fo jiao shi / Jiang Weiqiao zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
26 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144575

Author

Suzuki, Daisetz Teitaro,

Title

Tong xiang chan xue zhi lu / Lingmu Dazhuo zhu ; Ge Zhaoguang yi

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989

Author

Ge, Zhaoguang,H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers