Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, returned 68 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

2 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141355

Author

Luo, Weiguo

Title

Fo jiao yu ren sheng / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 2001
3 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131940

Author

Ke, Wenhui

Title

Kuang shi fan fu : Hongyidashi zhuan / Ke Wenhui

Imprint

Shanghai : Dong fang chu ban zhong xin : jing xiao Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1998
4 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131954

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Dizang / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
5 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131955

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Puxian / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
6 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131956

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Wenshu / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
7 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147101

Title

Zhongguo fo jiao / Zhongguo fo jiao xie hui bian

Imprint

Beijing : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980-<1989 >
8 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142997

Author

Xuanzang,

Title

Cheng wei shi lun / Xuanzhuang zuan yi. Cheng wei shi lun shu ji / Kuiji zhuan

Imprint

Shanghai : Shanghai ge ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1995

Author

Kuiji,

Author

Dharmapāla,
9 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142080

Author

Gu, Sui,

Title

Gu Sui shuo chan / Gu Sui zhuan

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
10 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145346

Author

Gao, Zhennong

Title

Zhongguo fo jiao / Gao Zhennong bian zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
11 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143354

Title

Su yu fo yuan / Zhongguo fo jiao wen hua yan jiu suo [bian]

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1993H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers