Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, returned 68 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

8 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142997

Author

Xuanzang,

Title

Cheng wei shi lun / Xuanzhuang zuan yi. Cheng wei shi lun shu ji / Kuiji zhuan

Imprint

Shanghai : Shanghai ge ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1995

Author

Kuiji,

Author

Dharmapāla,
9 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142080

Author

Gu, Sui,

Title

Gu Sui shuo chan / Gu Sui zhuan

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
10 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145346

Author

Gao, Zhennong

Title

Zhongguo fo jiao / Gao Zhennong bian zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
11 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143354

Title

Su yu fo yuan / Zhongguo fo jiao wen hua yan jiu suo [bian]

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1993
12 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143481

Author

Liu, Changjiu

Title

Zhongguo chan men gong an / Liu Changjiu bian zhu

Imprint

Shanghai : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1993
13 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143518

Author

Overmyer, Daniel L.,

Title

Zhongguo min jian zong jiao jiao pai yan jiu / Ou Danian zhu ; Liu Xinyong ... [et al.] yi ; Zhou Yumin, Liu Chang jiao

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993

Author

Liu, Xinyong
14 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131822

Author

Zheng, Weihong

Title

Yin ming zheng li men lun zhi jie / Zheng Weihong zhu

Imprint

Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1999
15 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133287

Title

Shi da ming si / Chen Ming zhu bian

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992

Author

Chen, Ming
16 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133370

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Guanyin / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992
17 of 68 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134446

Title

Fo jiao yu Zhongguo wen hua / Zhang Mantao zhu bian

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian ying yin : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 19847

Author

Zhang, MotaoH    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers