Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin hua shu dian jing xiao, returned 108 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

11 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142973

Author

Tang, Yongtong,

Title

Tang Yongtong ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
12 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143000

Author

Yinshun

Title

Yinshun ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
13 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143003

Author

Yuanying,

Title

Yuanying ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
14 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142016

Title

Xi yu fo jiao shi / [Wei Changhong deng zhu]

Imprint

Wulumuqi Shi : Xinjiang mei shu she ying chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1998

Author

Wei, Changhong
15 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143335

Title

Ming shi tan chan / Zhang Zhiqing, Lin Shitian, Liu Xiuhong bian

Imprint

Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993

Author

Zhang, Zhiqing

Author

Lin, Shitian

Author

Liu, Xiuhong
16 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143437

Author

Hongyi,

Title

Hongyi da shi Li Shutong jiang yan ji / Qin Qiming bian

Imprint

Beijing : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993

Author

Qin, Qiming
17 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143480

Author

Lin, Shuhua

Title

Zang mi jin gang chan / Lin Shuhua, He Xiaoxin zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993

Author

He, Xiaoxin
18 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143625

Author

Yu, Meiyin

Title

Chan men gong an wu bai ba shi liu ti / Yu Meiyin (Huazangshizhu) zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
19 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153513

Author

Guo, Peng

Title

Taixu si xiang yan jiu / Guo Peng zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997
20 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131565

Title

Gao seng / bian wen Shi Cheng ; hui tu Zhang Mei deng

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999

Author

Shi, Cheng

Author

Zhang, MeiH    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers