Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin hua shu dian jing xiao, returned 108 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

16 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143437

Author

Hongyi,

Title

Hongyi da shi Li Shutong jiang yan ji / Qin Qiming bian

Imprint

Beijing : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993

Author

Qin, Qiming
17 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143480

Author

Lin, Shuhua

Title

Zang mi jin gang chan / Lin Shuhua, He Xiaoxin zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993

Author

He, Xiaoxin
18 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143625

Author

Yu, Meiyin

Title

Chan men gong an wu bai ba shi liu ti / Yu Meiyin (Huazangshizhu) zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
19 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153513

Author

Guo, Peng

Title

Taixu si xiang yan jiu / Guo Peng zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997
20 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131565

Title

Gao seng / bian wen Shi Cheng ; hui tu Zhang Mei deng

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999

Author

Shi, Cheng

Author

Zhang, Mei
21 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131767

Author

Shi, Cheng

Title

Hu fa shen / bian wen Shi Cheng ; hui tu Yu Lujun deng

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999

Author

Yu, Lujun
22 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141572

Author

Cai, Zhichun

Title

Huo fo zhuan shi / Cai Zhichun, Huang Hao zhu

Imprint

Beijing : Hua wen chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2000

Author

Huang, Hao
23 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153083

Author

Pu, Zhengxin,

Title

Fo jiao dao de jing dian / Pu Zhengxin zhu

Imprint

Chengdu : Ba Shu shu she : Xin hua shu dian jing xiao, 2001
24 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153228

Author

Wang, Zhongyao

Title

Sui Tang fo jiao pan jiao si xiang yan jiu / Wang Zhongyao zhu

Imprint

Chengdu : Ba Shu shu she : Xin hua shu dian jing xiao, 2000
25 of 108 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132809

Author

Jin, Shen

Title

Zhongguo li dai ji nian fo xiang du dian / Jin Shen

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers