Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Buddhist precepts returned 38 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

13 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126329

Author

Chandimā,

Title

Ạ shin Sandima htok pyan si yin taw mu thāw Ụpok thi let swē hụ khaw hso htaik thāw Thụpāwthạhtạ pạkathạni kyān

Imprint

Yan kon, Zambụ Meik hswei, 1930
14 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131968

Author

Nhất Hạnh,

Title

Interbeing : fourteen guidelines for engaged Buddhism / Thich Nhat Hanh

Imprint

Berkeley, Calif. : Parallax Press, 1998

Author

Eppsteiner, Fred
15 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138722

Title

Bukkyō ni okeru kai no mondai

Imprint

[1967]
16 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155983

Author

Ishida, Mizumaro

Title

Nihon Bukkyō ni okeru kairitsu no kenkyū

Imprint

[1963]
17 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132643

Author

Taññʻ To

Title

Taññʻ To Cha rā toʻ bhu rāʺ krīʺ e* Dāna hū saññʻ, sīla hū saññʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Rvhe Pu ra puikʻ Cā pe, 1995
18 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126212

Author

Narada,

Title

Narạdạ Hsạ ya taw si yin taw mū at thāw Dạthạ dammạ pạkathạni kyān

Imprint

Pyi myọ, Ti Gyi Bạyāthā Sa pon hneik Taik, 1928
19 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131739

Author

ʼOṅʻ Muiʺ,

Title

Kusuilʻ ʼa kyuiʺ pra ta rāʺ toʻ myāʺ / Ūʺ ʼOṅʻ Muiʺ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Vaṅʻʺ Mraṅʻʹ ʼOṅʻ Cā pe : [Phranʻʹ khyi reʺ], Pāramī Cā pe, 1999
20 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155829

Title

Trai pranām saṅkhep niṅ Gihivinǎy saṅkhep Braḥ Grū Vimalappaññā Q'um S'ur niṅ Braḥ Grū Sanghasatthā Juan Nāt pānpraeceñ bi gambīr Pālī dāṃṅbuaṅ

Imprint

Bhnaṃ Beñ : Buddhasasanapaṇḍity, 2512 [1969]

Author

Vimalappaññā,

Author

Sanghasatthā,
21 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131348

Author

Chandādhika,

Title

Loka n* ʼa koṅʻʺ chuṃʺ so ʼa rā / ʼA rhaṅʻ Chandādhika

Imprint

Da guṃ mruiʹ nayʻ, [Rangoon] : Rhve Pāramī Dhamma Cā pe Pranʻʹ pvāʺ reʺ ʼA phvaiʹ, 2000
22 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131415

Author

Lūangtā Chī

Title

Phratham nam chīwit : chut khrū Sī-lūangtā sō̜n / sīang tham čhāk Lūangtā Chī

Imprint

Md. : Kō̜ngthun Chīwānantha Phikkhu, Wat Thai Krung Wō̜chingtan Dī. Sī., 2543- [2000-H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers