Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Buddhist precepts returned 38 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

18 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126212

Author

Narada,

Title

Narạdạ Hsạ ya taw si yin taw mū at thāw Dạthạ dammạ pạkathạni kyān

Imprint

Pyi myọ, Ti Gyi Bạyāthā Sa pon hneik Taik, 1928
19 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131739

Author

ʼOṅʻ Muiʺ,

Title

Kusuilʻ ʼa kyuiʺ pra ta rāʺ toʻ myāʺ / Ūʺ ʼOṅʻ Muiʺ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Vaṅʻʺ Mraṅʻʹ ʼOṅʻ Cā pe : [Phranʻʹ khyi reʺ], Pāramī Cā pe, 1999
20 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155829

Title

Trai pranām saṅkhep niṅ Gihivinǎy saṅkhep Braḥ Grū Vimalappaññā Q'um S'ur niṅ Braḥ Grū Sanghasatthā Juan Nāt pānpraeceñ bi gambīr Pālī dāṃṅbuaṅ

Imprint

Bhnaṃ Beñ : Buddhasasanapaṇḍity, 2512 [1969]

Author

Vimalappaññā,

Author

Sanghasatthā,
21 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131348

Author

Chandādhika,

Title

Loka n* ʼa koṅʻʺ chuṃʺ so ʼa rā / ʼA rhaṅʻ Chandādhika

Imprint

Da guṃ mruiʹ nayʻ, [Rangoon] : Rhve Pāramī Dhamma Cā pe Pranʻʹ pvāʺ reʺ ʼA phvaiʹ, 2000
22 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131415

Author

Lūangtā Chī

Title

Phratham nam chīwit : chut khrū Sī-lūangtā sō̜n / sīang tham čhāk Lūangtā Chī

Imprint

Md. : Kō̜ngthun Chīwānantha Phikkhu, Wat Thai Krung Wō̜chingtan Dī. Sī., 2543- [2000-
23 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154407

Title

Shi zun di jiao hui / bian yi Ling Yun ('Shi zun di jiao hui') ; zhu zhe Fu Huazhen ('Ba chun jing huan zhu da di')

Imprint

Taibei Shi : Han xin wen hua shi ye you xian gong si fu she Han xin za zhi she, Min guo 77 [1988]

Author

Ling, Yun

Author

Fu, Huazhen

Author

Fu, Huazhen
24 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138858

Title

Fan wang Pʻu-sa chieh ching

Imprint

2509 [1965]

Author

Kumārajīva,
25 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154126

Author

Matsubara, Taidō,

Title

Shakuson no kokoro / Matsubara Taidō

Imprint

Tōkyō : Shōdensha, Heisei 3 [1991]

Author

Matsubara, Taidō,
26 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154693

Author

Aitken, Robert,

Title

The mind of clover : essays in Zen Buddhist ethics / Robert Aitken

Imprint

San Francisco : North Point Press, 1984
27 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155965

Author

Htun Aung, U,

Title

Ein twīn thathāna pwịn līn yan kyịn sin hyān

Imprint

[1964]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers