Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Manuscripts, Chinese returned 9 record(s).

H    « 1    1 »

3 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000104018

Title

Review of Inventaire Sommaire des Manuscrits et Imprimés Chinois de la Bibliothèque Vaticane by Paul Pelliot, Takata Tokio

Author

Takata, Tokio,

Author

Takata, Tokio,

Author

Barrett, T. H.

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  60:3 589-590 1997
4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140374

Title

Huang Shiqiang zhuan. Puxian Pusa shuo zheng ming jing / Zhang Shuang ze ren bian ji

Imprint

Hangzhou : Xi ling yin she chu ban she, 2004
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000103287

Title

Review of Early Chinese Medical Literature: The Mawangdui Medical Manuscripts by Donald John Harper

Author

Lo, Vivienne

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  63:1 138-139 2000
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132915

Author

Wang, Fanzhou

Title

Dunhuang seng shi jiao ji / Wang Fanzhou ; Xi bei shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu suo, Dunhuang yan jiu yuan Dunhuang yi shu yan jiu suo he bian

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1994
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133703

Author

Xiang, Chu

Title

Dunhuang wen xue cong kao / Xiang Chu zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156674

Title

Yingguo guo jia tu shu guan cang Dunhuang yi shu / Shanghai shi fan da xue, Yingguo guo jia tu shu guan he bian ; zhu bian Fang Guangchang, Wu Fangsi

Imprint

Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2011-2013

Author

Fang, Guangchang

Author

Wood, Frances,
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132297

Title

Eluosi ke xue yuan dong fang yan jiu suo Sheng Bidebao fen suo cang Heishuicheng wen xian / Eluosi ke xue yuan dong fang yan jiu suo Sheng Bidebao fen suo, Zhongguo she hui ke xue yuan min zu yan jiu suo, Shanghai gu ji chu ban she bian

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1996-<2006 >H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers