Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = [1930] returned 235 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

20 of 235 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000191391

Title

Iranica

Author

Bailey, H. W.

Host item

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland  1 11-19 1930
21 of 235 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000191410

Title

Naicasakha

Author

Charpentier, Jarl

Host item

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland  2 335-345 1930
22 of 235 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126318

Title

[Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō.

Imprint

[between 1930 and 1941]

Author

Sakanishi, Shiho,
23 of 235 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126319

Title

Bukkyō seika : dainikai happyō

Imprint

[Tokyo] : Bukkyō Ongaku Kyōkai, Shōwa 5 [1930]
24 of 235 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126322

Title

Kannon no kenkyū

Imprint

5 [1930]
25 of 235 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126325

Title

Prawat Wat Benčhamabō̜phit Dusitawanārām rūaprūam čhāk rāikān phrarātchakuson nai kānsongsathāpanā nai Ratchakān thī 5

Imprint

[Bangkok : Phra Thēpmunī], 2473 [1930]

Author

Phra Wannarat (Čhāi),
26 of 235 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126329

Author

Chandimā,

Title

Ạ shin Sandima htok pyan si yin taw mu thāw Ụpok thi let swē hụ khaw hso htaik thāw Thụpāwthạhtạ pạkathạni kyān

Imprint

Yan kon, Zambụ Meik hswei, 1930
27 of 235 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126332

Author

Kotani, Tokusui,

Title

Seikatsushō

Imprint

[5 i.e. 1930]
28 of 235 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126333

Author

Kyabin,

Title

Kyạ pīn Hsạ ya taw yēi thāw Kyạ pīn tạ yā sa. Kyabin tayaza. Edited by U Po Sein

Imprint

[Rangoon] Burma Research Society [1292. 1930]

Author

Phuiʺ Cinʻ
29 of 235 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126337

Author

Maung Gyi, U,

Title

Nitị mala kyān

Imprint

[1930-]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers