Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = [1986] returned 1646 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

9 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134724

Author

Chʻoe, Chŏng-hŭi,

Title

Hanʼguk Pulgyo chŏnsŏl 99 / Chʻoe Chŏng-hŭi

Imprint

Sŏul : Uri Chʻulpʻansa, 2530 [i.e. 1986]
10 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134725

Author

Deegalle Mahinda,

Title

Nirvāṇaya saha sadācāraya / Dīgalle Mahinda himi

Imprint

Nugēgoḍa : Dīpāni, 1986
11 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134734

Author

Han, Congyu

Title

Fo jia zhi hui yu lu / bian [xie] zhe Han Congyu

Imprint

Jiulong : Wen guang chu ban she, 1986
12 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134765

Author

Ñāṇa,

Title

Paramattha saṃkhipʻ kyamʻʺ Layʻ tī Cha rā toʻ Bhu rāʺ krīʺ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Praññʻ thoṅʻ cu Chuirhayʻlacʻ Sammata Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ toʻ, Sāsanā reʺ Ūʺ cīʺ Ṭhāna : Mranʻ mā Praññʻ Cā ʼupʻ Tuikʻ ʼupʻ Tuikʻ mha phranʻʹ khyi saññʻ, 1986
13 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134769

Author

Nō̜. Na Pāknam,

Title

Khwāmpenmā khō̜ng sathūp čhēdī nai Sayāmmaprathēt / Nō̜. Na Pāknam

Imprint

[Bangkok] : Mūang Bōrān : Bō̜risat Khlet Thai, čhatčhamnāi, 2529 [1986]
14 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134774

Author

Palihapiṭiya, Rañjit Amarakīrti

Title

Aitihāsika Bellanvila / Rañjit Amarakīrti Palihapiṭiya

Imprint

[Boralăsgamuva? : Rañjit Amarakīrti Palihapiṭiya], 1986
15 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134775

Author

Phayō̜m Kanlayānō,

Title

Pui manut / dōi Phra Phayō̜m Kanlayānō

Imprint

Nonthaburī : Phra Phayō̜m Kanlayānō, 2529 [1986]
16 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134776

Author

Phinit Lāpthanānon,

Title

Botbāt phrasong nai kānphatthanā chonnabot / Phinit Lāpthanānon

Imprint

[Bangkok] : Khrōngkān Nangsư̄ Lēm, Sathāban Wičhai Sangkhom, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2529 [1986]
17 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134783

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

75 pī Panyānantha Phikkhu, 2454-2529

Imprint

Nonthaburi : Wat Chonlaprathānrangsarit, 2529 [1986]
18 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134799

Author

Sīlava

Title

Maṅgalā sādhaka jātʻ toʻ myāʺ / Sīlava pru cu saññʻ

Imprint

Mantaleʺ : Phranʻʹ khyī reʺ, Sinʻʺ Tanʻ Cā Nayʻ Jaṅʻʺ, 1986H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers