Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = [2512, i.e. 1969] returned 9 record(s).

H    « 1    1 »

8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS

Summary

IEB-ID

IEB0000138439

Author

Sīsunthō̜nwōhān

Title

Phan phrưksā læ sattawāphithān khō̜ng Phrayā Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i ʻĀčhārayāngkūn). Phim khrang thī 6. Læ, Thān chīwit khō̜ng Thawī Wō̜rakhun

Imprint

[Bangkok : Phibūn Phattharōdom, 2512 i.e. 1969]

Author

Samrūatmāttrākit

Author

Thawī Wō̜rakunH    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers