Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2504 [1961] returned 17 record(s).

H    « 1  « 10    1 »

11 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139147

Title

Nipphānsūt thētsanā : niyom sāng thǣn khunkhā khāo pō̜n namnom khō̜ng māndā bidā læ yātikā thanglāi

Imprint

[Bangkok] : Samnakngān Lūk Sō̜. Thammaphakdī, 2504 [1961]
12 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139148

Title

Rayathāng Somdet Phra Mahāsamanačhao-- sadet trūatkān khana song monthon fāi nư̄a, Phō̜. Sō̜. 2457 khō̜ng Somdet Phra Mahāsamanačhao Krommaphrayā Wachirayānawarōrot

Imprint

[Bangkok] : ʻOngkānkhā khō̜ng Khurusaphā, 2504 [1961]

Author

Wachirayānawarōrot,
13 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139149

Title

Sammappathān nithān sathok 4 kan : sadǣng khwāmphīan hai phon thuk pen suk thang lōk nī, lōk nā / samnūan Mahā Pui Sǣngchāi

Imprint

Phra Nakhō̜n : Samnakngān Sō̜. Thammaphakdī, 2504 [1961]
14 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139180

Author

Phromsomphatsō̜n (Mī),

Title

Nirāt Phrathǣn Dong Rang / khō̜ng Nāi Mī Mư̄n Phromsomphatsō̜n

Imprint

[Bangkok] : Krom Sinlapākō̜n, 2504 [1961]
15 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139183

Author

Pui,

Title

Kam 12 nithān sāthok 12 kan : sadǣng tām lak Bālī ʻatthakathā Phra Traipidok fang lǣo mai pen mitchāthitthi mai tok narok / khō̜ng Mahā Pui Sǣngchāi ʻAnongkhārām

Imprint

Phra Nakhō̜n : Samnakngān Lūk Sō̜. Thammaphakdī, 2504 [1961]
16 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139190

Author

Wachirayānawarōrot,

Title

Rayathāng Somdet Phramahāsamanačhao-- sadet trūatkān Khana Song monthon fāi nư̄a Phō̜. Sō̜. 2457

Imprint

[Bangkok] : ʻOngkān Khā khō̜ng Khurusaphā, 2504 [1961]
17 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156006

Title

Samphārawibāk : mō̜ kǣ naksưksā Phutthasātsanā, phahusūt, nakthēt, naktham, læ nakpatibat thūapai : ʻupakō̜n samkhan khō̜ng Phraphuttasātsanā / Nākhaprathīp trūatsō̜p chamra phim khrang rǣk ; Phra Thammamahāwīrānuwat Wat Traimittrawitthayāram Wō̜rawihān trūatsō̜p chamra phim khrang thī 2-3-4

Imprint

Phra Nakhō̜n : Samnakngān Sō̜. Thammaphakdī, 2504 [1961]

Author

Nākhaprathīp,

Author

Phra Thammamahāwirānuwat (Sawai)H    « 1  « 10    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers