Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2530 [1987] returned 29 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

10 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154538

Author

Wasin ʻInthasara

Title

Thammālangkān / dōi Wasin ʻInthasara

Imprint

[Bangkok : Wasin ʻInthasara], 2530 [1987]
11 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134434

Title

Bō̜k bun bō̜k bāp 12 kan : thuk kan sadǣng bun-bāp khūkan pai phūsāng phūfang dai bun māk / khō̜ng Mahā Pui Sǣngchāi ʻAnongkhārām

Imprint

Krung Thēp : Samnakngān Lūk Sō̜. Thammaphakdī, 2530 [1987]
12 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134472

Title

Phramongkhonsūt Phitsadān thētsanā : khwām nai Phramongkhonsūt 38 prakān dōi Phitsadān phrō̜m thang yok watthu nithān khropthūan / samnūan Phrakhrū Siripanyāmunī (ʻŌ̜n)

Imprint

[Bangkok] : Samnakngān Sō̜. Thammaphakdī, 2530 [1987]
13 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134479

Title

Sangkhēpatthachōtanī Wisutthimakkhachūladīkā = Saṅkhepatthajotanī Visuddhimaggacūḷaṭīkā

Imprint

[Bangkok] : Mūnnithi Phūmiphalō Phikkhu, 2530 [1987]

Author

Buddhaghosa
14 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134484

Title

Sūt yō̜t muk Lāo rư̄ Phra ʻaphitham chabap khō̜ng Čhangwat ʻUbonrātchathānī : niyom sūt sop nai hư̄an dī mātǣ būhān / chamra læ trūatthān dōi Phra Thēpphayānawisit (Wat Bō̜romniwāt)

Imprint

Phra Nakhō̜n : Samnakngān Lūk Sō̜. Thammaphakdī, 2530 [1987]

Author

Thēpphayānawisit,
15 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134491

Title

Thētsakān traimāt thētsanā : mo̜ kǣ thētsanā nai traimāt læ thuk kānsamai / khō̜ng Phratham Mahā Wīrānuwat

Imprint

Krung Thēp : Samnakngān Lūk Sō̜. Thammaphakdī, 2530 [1987]
16 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134496

Title

Traiphūm chabap Phāsā Khamēn / ʻAmphai Khamthō phūplǣ

Imprint

[Bangkok] : Hō̜samut hǣng Chāt, Krom Sinlapākō̜n, 2530 [1987]

Author

ʻAmphai Khamthō
17 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134508

Author

Bēnyarat ʻAtichātanānon

Title

Sī sāt / [phukhīan, Bēnyarat ʻAtichātanānon, Pramūan Suwannasī, Phatthrakān Phaobunkœ̄t]

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Bō̜risat Sākonkānsưksā, 2530 [1987]

Author

Pramūan Suwannasī

Author

Phatthrakān Phaobunkœ̄t
18 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134558

Author

Likhit Likhitānon

Title

Wannakhadī Phutthasātsanā / Likhit Likhitānon

Imprint

[Chiang Mai, Thailand] : Phāk Wichā Phāsā Thai, Khana Manutsayasāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2530 [1987]
19 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134600

Author

Samphan Kō̜ngsamut

Title

Phutthathāt Phikkhu, Nākhārachun hǣng Thērawāt : prawattisāt chīwit læ phonngān Phra Thēpwisutthimēthī, mēthī hǣng khunkhao phūrotčhanā wimutti wannakam / Samphan Kō̜ngsamut

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : ʻŌdīan Satō, 2530 [1987]H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers