Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2555 [2012] returned 47 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

5 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156803

Author

Manatsantō,

Title

Sīang tham lūangtā / Phra ʻĀčhān Sangop Manatsantō

Imprint

Rātchaburī : Mūnnithi Phra Sangop Manatsantō, 2555 [2012]




6 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156809

Author

Na Thittathammō,

Title

ʻAriyatham khamsō̜n phra pā hǣng dǣn Phutthaphūm / Na Thittathammō Phikkhu

Imprint

Nonthaburī : Samnakphim Dō̜kyā 2000, 2555 [2012]




7 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156811

Author

Narongsak Phansōtthī,

Title

Mahākān Bān Phrawēt / [Narongsak Phansōtthī]

Imprint

[Bangkok, Thailand?] : Narongsak Phansōtthī, 2555 [2012]




8 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156823

Author

Prawēt Na Chīang Mai

Title

Chamlæ kot hǣng kam / Prawēt Na Chīang Mai

Imprint

Chīang Mai : Mūnnithi Čhakkraphan Pōsayakrit, 2555 [2012]




9 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156830

Author

Saharat Čhētmanōrom

Title

21 khư̄n thī chan hāičhai nai mūbān Phlam / Saharat Čhētmanōrom

Imprint

Krung Thēp : Mūnnithi Mūbān Phlam : Čhatčhamnāi, ʻAmarin Buk Sentœ̄, <2555 [2012]>




10 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156832

Author

Sathīan Čhanthimāthō̜n

Title

Withī hǣng kānpatibat Phra ʻĀčhān Chā Suphatthō / Sathīan Čhanthimāthō̜n

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon : Čhatčhamnāi dōi Ngān Dī, 2555 [2012]




11 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156839

Author

Sitadā Bitblǣlœ̄

Title

Čha nipphān lǣo / [Sitadā Bitblǣlœ]

Imprint

Krung Thēp : ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2555 [2012]




12 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156842

Author

Sonthiyān Chư̄nrưthainaitham

Title

Čhai thī wāng, thāng thī dœ̄n / Sonthiyān Chư̄nrưthainaitham ; [khamniyom dōi Prawēt Wasī]

Imprint

Nonthaburī : Čhatphim læ čhatčhamnāi dōi Samnakphim Krīn Panyāyān, 2555 [2012]




13 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156843

Author

Sukittimā Mahāchaimongkhonkun

Title

Kep phra lak phan hai rūai pen lān / Sukittimā Mahāchaimongkhonkun

Imprint

[Bangkok, Thailand] : Krung Thēp : Samnakphim Bān Thamma ; Čhatčhamnāi, Bō̜risat Yipsī Krup, 2555 [2012]




14 of 47 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156844

Author

Sukittimā Mahāchaimongkhonkun

Title

Phra kru yō̜t niyom lamkhā mahā mingmongkhon / Sukittimā Mahāchaimongkhonkun

Imprint

Krung Thēp : Nānā Samnakphim : Čhatčhamnāi, Bō̜risat Yipsī Krup, 2555 [2012]



H    « 1    10 »  1 »



Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers