Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = Min guo 77- [1988- returned 26 record(s).

H    « 1  « 10    1 »

20 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154455

Author

Shengyan,

Title

Fo jiao zhi du yu sheng huo / Shi Shengyan zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dong chu chu ban she, Min guo 77 [1988]
21 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154467

Author

Yamada, Ryūjō,

Title

Fan yu fo dian dao lun / Shantian Longcheng zhu ; Xu Yangzhu yi ; [zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 77 [1988]

Author

Xu, Yangzhu

Author

Lan, Jifu
22 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134219

Title

Donghuang bian wen / ben she bian

Imprint

Taibei Shi : Wen shu chu ban she, Min guo 77- [1988-
23 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134317

Author

Daoxuan,

Title

Xu gao seng zhuan / Daoxuan zhu

Imprint

Taibei Shi : Wen shu chu ban she : Men shi bu Wen shu fo jiao wen hua zhong xin,, Min guo 77- [1988- ]
24 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134354

Author

Liu, Wensan,

Title

Taiwan zong jiao yi shu / [Liu Wensan zhu]

Imprint

Taibei Shi : Xiong shi tu shu gu fen you xian gong si, Min guo 77 [1988]
25 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134417

Author

Xiaoyun,

Title

Chan shi chan shi / Xiaoyun fa shi bian zhu ; Yün men hsüah yüan pien

Imprint

Taibei Shi Shilin qu : Yuan quan chu ban she, Min guo 77- [1988
26 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134418

Author

Xiaoyun,

Title

Xiaoyunshanren wu shi jiu hua ling hui gu zhan zhuan ji / Hua Fan fo xue yan jiu suo bian

Imprint

Taibei Shi Shilin qu : Yuan quan chu ban she, Min guo 77 [1988]H    « 1  « 10    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers