Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = min guo 75 [1986] returned 58 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

12 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145231

Title

Bai hua chan jing dian / Song Zelai yi shu

Imprint

Taibei Shi : Qian wei chu ban she, min guo 75 [1986]

Author

Song, Zelai
13 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145286

Title

Ru lai cang si xiang / Gaoqi Zhidao ; Li Shijie yi

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Takasaki, Jikidō,

Author

Li, Shijie
14 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145301

Title

Xi chan san ji / Lao gu bian ji bu

Imprint

Taibei Shi : Lao gu wen hua shi ye gong si, min guo 75 [1986]
15 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145305

Title

Zhong guan yu kong yi / [ben shu zuo zhe Guashengjin Longzhen deng zhu ; ben shu yi zhe Xu Yangzhu deng yi ; zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Daibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Uryūzu, Ryūshin,

Author

Xu, Yangzhu

Author

Lan, Jifu
16 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145306

Title

Zhongguo fo jiao fan lun / [Chen Guansheng deng zhu ; Gu Dingyi deng yi]

Imprint

Daibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Chen, Guansheng

Author

Bao, Dingyi
17 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145307

Title

Zhongguo fo jiao si xiang zi liao xuan bian / Hong wen guan chu ban she bian ji bu bian

Imprint

Taibei Shi : Hong wen guan chu ban she, min guo 75- [1986-
18 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145328

Author

Chen, Hailiang

Title

Ru he zuo fo jiao tu / Chen Hailiang bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 75 [1986]
19 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145332

Author

Conze, Edward,

Title

Fo jiao di ben zhi ji qi fa zhan / Hu Guojian yi = 'Buddhism : its essence and development' / by E.J.D. Conze

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Hu Guojian
20 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145338

Author

Du, Songbo

Title

Chan shi yi zhan deng / Du Songbo zhu

Imprint

Taibei Shi : Han guang wen hua shi ye gong si ; New York, N.Y. (34 W. 32nd St., 9th Fl., New York 10001) : Niu yue fa xing suo Highlight International New York, min guo 75 [1986]
21 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145348

Author

Guangzong,

Title

Jie tuo xue / Shi Guangzong zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, min guo 75 [1986]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers