Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = [Lanzhou] : returned 24 record(s).

H    « 1  « 10    1 »

15 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129961

Author

Zheng, Binglin

Title

Dunhuang shi ku yi shu gai lun = An introduction to the art of Dunhuang grottoes / Zheng Binglin, Sha Wutian bian zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2005

Author

Sha, Wutian
16 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153356

Author

Skal-ldan-rgya-mtsho,

Title

Mdo-smad sgrub brgyud bstan paʼi śiṅ rta chen po phyag na padmo Yab-rje bla ma Skal-ldan-rgya-mtshoʼi gsuṅ ʼbum / 'Gaṅs-can skal bzaṅ dpe tshogs' rtsom sgrig pas bsgrigs ; Dge-ʼdun-blo-bzaṅ daṅ Blo-bzaṅ-dar-rgyas, Phun-tshogs gsum gyis źu dag byas

Imprint

[Lanzhou] : [Zi-liṅ] : Kan-suʼu mi rigs dpe skrun khaṅ ; Mtsho-sṅon Źiṅ-hwa dpe khaṅ gis bkram, 1999
17 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156319

Author

Duan, Wenjie

Title

Longshang xue ren wen cun. Duan Wenjie zhu ; Du Qi, Zhao Shengliang bian xuan

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2010

Author

Du, Qi
18 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132077

Title

Gansu shi ku yi shu bi hua bian = Gansu grottoes art--frescoes / Zhang Baoxi zhu bian

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min mei shu chu ban she, 1997

Author

Zhang, Baoxi
19 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130777

Author

Huang, Zheng,

Title

Dunhuang yu yan wen zi xue yan jiu / Huang Zheng zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu jiao yu chu ban she : Gansu ren min chu ban she fa xing bu fa xing, 2002
20 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130784

Author

Jia, Yingyi

Title

Yindu dao Zhongguo Xinjiang de fo jiao yi shu / Jia Yingyi, Qi Xiaoshan zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu jiao yu chu ban she, 2002

Author

Qi, Xiaoshan,
21 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130882

Author

Shi, Weixiang

Title

Dunhuang li shi yu Mogao ku yi shu yan jiu / Shi Weixiang zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu jiao yu chu ban she, 2002
22 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131498

Author

Skal-bzaṅ-tshe-brtan

Title

Tian zang : Zang zu sang zang wen hua / Gazangcaidan, Gesangben bian zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu min zu chu ban she, 2000

Author

Gesangben
23 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129310

Title

Tianshui Maijishan Shiku yan jiu wen ji / zhu bian Zheng Binglin, Wei Wenbin ; zhu bian Zheng Guomu, Wei Yingchun

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2008

Author

Zheng, Binglin

Author

Wei, Wenbin,
24 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130813

Author

Lu, Xiuwen

Title

Zhongguo shi ku tu wen zhi / Dunhuang yan jiu yuan bian ; Lu Xiuwen bian zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Dunhuang wen yi chu ban she, 2002H    « 1  « 10    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers