Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Cheng wei shi lun / returned 491 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 491 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA30367653

Title

gan qing de li cheng.

Imprint

北京 : 作家出版社, 1985.10.

Author

zhang, xian liang.
2 of 491 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA32421658

Title

dang qian cheng zhi jing ji wei fa wei ji fan zui li lun yu shi wu.

Imprint

北京 : 中国方正出版社, 1996.1.

Author

dang qian cheng zhi jing ji wei fa wei ji fan zui cong shu bian wei hui.
3 of 491 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33626736

Title

fo shuo da cheng pu sa zang zheng fa jing . fo wei you tian wang shuo wang fa zheng lun jing . fo shuo wu da shi jing . fo shuo wu wei tuo luo ni jing . fo shuo da wei de jin lun fo ding chi cheng guang ru lai xiao chu yi qie zai nan tuo luo ni jing . fo shuo chi cheng guang da wei de xiao zai ji xiang tuo luo ni jing . fo shuo ding sheng wang yin yuan jing . fo shuo da cheng sui zhuan xuan shuo zhu fa jing . fo shuo da cheng ru zhu fo jing jie zhi guang ming zhuang yan jing . fo shuo da cheng zhi yin jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.8]

Author

Ijō.

Author

bu kong.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Hōken.

Author

Shōtoku.

Author

Hōgo.

Author

Jñānaśrī.
4 of 491 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33649298

Title

fo shuo chi ming zang yu jia da jiao zun na pu sa da ming cheng jiu yi gui jing . fo shuo jin gang xiang pu sa da ming cheng jiu yi gui jing . jin gang sa duo shuo pin na ye jia tian cheng jiu yi gui jing . fo shuo da bei kong zhi jin gang da jiao wang yi gui jing . fo shuo huan hua wang da yu jia jiao shi fen nu ming wang da ming guan xiang yi gui jing ; fo shuo miao ji xiang yu jia da jiao jin gang pei luo mo lun guan xiang cheng jiu yi gui jing . di li san mei ye bu dong zun wei nu wang shi zhe nian song fa ; sheng jia ni fen nu jin gang tong zi pu sa cheng jiu yi gui jing . qi fo zan bei jia ta . fo san shen zan . fo yi bai ba ming zan . sheng jiu du fo mu er shi yi zhong li zan jing ... zan guan shi yin pu sa song ... shi shi fa wu shi song . qian zhi fan zan.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1903.8.

Author

Nāgārjuna, 2nd cent.

Author

Hōken.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Hōgo.

Author

bu kong.

Author

Hōten.

Author

Anzō.

Author

Echi.

Author

Aśvaghoṣa.

Author

Nisshō.
5 of 491 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33721588

Title

da cheng zhuan yan jing lun . wen shu shi li pu sa wen pu ti jing lun . jin gang ban ruo bo luo mi jing po qu zhu bu huai jia ming lun . sheng si wei fan tian suo wen jing lun.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.1]

Author

Asaṅga.

Author

Prabhāmitra.

Author

Vasubandhu.

Author

Bodhiruci.

Author

Guṇada.

Author

Divākara.
6 of 491 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33726049

Title

cheng wei shi lun . da cheng guang bai lun shi lun.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1904.1.

Author

Dharmapāla, 7th cent.

Author

xuan zang.

Author

Deva.
7 of 491 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33744164

Title

cheng wei shi bao sheng lun . shi er yin yuan lun ... fa pu ti xin jing lun . san wu fo xing lun . fo xing lun . da cheng cheng ye lun ... yin ming zheng li men lun . yin ming zheng li men lun ben . shou zhang lun.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.2]

Author

Dharmapāla, 7th cent.

Author

yi jing.

Author

Śuddhamati.

Author

Bodhiruci.

Author

Vasubandhu.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

Paramārtha, 499-569.

Author

xuan zang.

Author

Dignāga, 5th cent.

Author

Śākyakīrti.
8 of 491 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33748449

Title

jiu jing yi cheng bao xing lun . da cheng zhang zhen lun . wei shi lun ... wei shi er shi lun ... ru da cheng lun . bian zhong bian lun . bian zhong bian lun song . shun zhong lun yi ru da ban ruo bo luo mi jing chu pin fa men.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.2]

Author

Ratnamati.

Author

Bhāvaviveka.

Author

xuan zang.

Author

Vasubandhu.

Author

Gautama Prajñāruci.

Author

Vimokṣaprajñāṛṣi.

Author

Sāramati.

Author

Dōtai.

Author

Maitreyanātha.

Author

Nāgārjuna, 2nd cent.

Author

Asaṅga.
9 of 491 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33829110

Title

da cheng xiu xing pu sa xing men zhu jing yao ji . si a han mu chao jie . wu men chan jing yao yong fa . jin gang ding yu jia qian shou qian yan guan zi zai pu sa xiu xing yi gui jing . mi ji li shi da quan shen wang jing ji song . yi qie mi mi zui shang ming yi da jiao wang yi gui . da le jin gang sa duo xiu xing cheng jiu yi gui ; cheng jiu miao fa lian hua jing wang yu jia guan zhi yi gui ; jin gang ding yu jia jiang san shi cheng jiu ji shen mi men ... jin gang shou ming tuo luo ni nian song fa ; da yao cha nu huan xi mu bing ai zi cheng jiu fa . fo shuo di shi yan mi mi cheng jiu yi gui . guan zi zai pu sa ru yi lun nian song yi gui ; da pi lu zhe na cheng fo shen bian jia chi jing lue shi qi zhi nian song sui xing fa ; su ji li yan mo xi shou luo tian shuo a wei she fa ... da wei nu wu chu se me yi gui jing ... jin gang ding yu jia jin gang sa duo yi gui ... da sheng tian huan xi shuang shen pi na ye jia fa ; da ri jing lue she nian song sui xing fa.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1904.6.

Author

Chigon.

Author

Vasubhadra.

Author

Kumārabuddhi.

Author

Buddhamitra.

Author

Dharmamitra.

Author

bu kong.

Author

Kanshuhachi.

Author

Dānapāla, 10th cent.
10 of 491 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34117716

Title

she wu yi da bei xin da tuo luo ni jing ji yi fa zhong chu wu liang yi nan fang man yuan bu tuo luo ni luo hai hui wu bu zhu zun deng hong shi li fang wei ji wei yi xing se zhi chi san mo ye biao zhi man cha luo yi gui ; da ci da bei jiu ku guan shi yin zi zai wang pu sa guang da yuan man wu ai zi zai qing geng da bei xin tuo luo ni . jin gang ding yu ga qing geng da bei wang guan zi zai nian song yi gui . bei fang pi sha men tian sui jun hu fa yi gui ; ru yi bao zhu zhuan lun mi mi xian shen cheng fo jin lun zhou wang jing ; bao xi di cheng fo tuo luo ni jing . fo shuo bu kong juan ce tuo luo ni yi gui jing : yi ming bu kong juan ce jiao fa mi yan.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1905.7]

Author

bu kong.

Author

Kongōchi.

Author

Amokukya.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers