Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Fo jiao de shou yin / returned 60 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33527847

Title

fo shuo da an ban shou yi jing ... fo shuo jin xue jing ... fo shuo a jiu liu jing . fo wei a zhi luo jia ye zi hua zuo ku jing . fo shuo zui ye ying bao jiao hua di yu jing ... fo shuo zhang zhe yin yue jing ... a she shi wang wen wu ni jing . ben shi jing.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1903.6.

Author

Anseikō.

Author

Sokyo Kyōshō.

Author

Shiken.

Author

Hōko.

Author

xuan zang.
2 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33554464

Title

miao fa sheng nian chu jing . fo shuo da jia ye wen da bao ji zheng fa jing . fo shuo jie wa nang fa tian zi shou san gui yi huo mian e dao jing . fo shuo jiao liang shou ming jing ... fo shuo bu shi jing . fo shuo sheng yao mu tuo luo ni jing ... sheng duo luo pu sa yi bai ba ming tuo luo ni jing . shi er yuan sheng xiang rui jing . zan yang sheng de duo luo pu sa yi bai ba ming jing ... fo shuo liu dao jia tuo jing ; miao bi pu sa suo wen jing ... zhu fo xin yin tuo luo ni jing . da cheng bao yue tong zi wen fa jing ... fo shuo sheng da zong chi wang jing ... sheng wu neng sheng jin gang huo tuo luo ni jing ... fo shuo zhi guang mie yi qie ye zhang tuo luo ni jing ; fo shuo ru yi bao zong chi wang jing ; fo shuo da zi zai tian zi yin di jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.7]

Author

Hōten.

Author

Tensokusai.

Author

Hōken.

Author

Dānapāla, 10th cent.
3 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33588091

Title

fo shuo jue ding yi jing ; fo shuo hu guo jing . fos shuo fen bie shi jing ... fo shuo fa pu di xin po zhu mo jing ... fo shuo da cheng bu si yi shen tong jing jie jing ; fo shuo gei gu zhang zhe nü de du yin yuan jing ... fo shuo guang ming tong zi yin yuan jing ... fo shuo jing yi you po sai suo wen jing ; fo shuo jin gang chang zhuang yan ban ruo bo luo mi duo jiao zhong yi fen ; fo shuo xi zheng yin yuan jing ... fo shuo wu wei shou suo wen da cheng jing ... fo shuo yi yu jing ; fo shuo guan ding wang yu jing ; fo shuo ni ju tuo fan zhi jing ; fo shuo bai yi jin chuang er po luo men yuan qi jing ; fo shuo fu li tai zi yin yuan jing . fo shuo shen mao xi shu jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.7]

Author

Hōken.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Ijō.
4 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34710984

Title

gao wang guan shi yin jing . guan shi yin pu sa jiu ku jing . guan shi yin pu sa wang sheng jing tu ben yuan jing . nian fo chao tuo lun hui jie jing jing . fo shuo shi wang sheng e mi tuo fo guo jing . fo shuo jing du san mei jing . fo shuo da zang zheng jiao xue pen jing . fo shuo shou sheng jing . fo shuo hua zhu bao ming zhen jing . da fan tian wang wen fo jue yi jing . da fan tian wang wen fo jue yi jing . fo shuo zao xiang liang du jing . bo re bo luo mi duo xin jing . da fang guang yuan jue jing da shu chao ke . da fang guang yuan jue xiu duo luo liao yi jing jia song ji jie jiang yi.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1910.9]

Author

gong bu cha bu.

Author

zhi hui lun.

Author

zong mi.

Author

zhou, qi.
5 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34790666

Title

tai zong shi lei yin ge lun . lue xu chuan da pi lu zhe na cheng fo shen bian jia chi jing da jiao xiang cheng chuan fa ci di ji . lue xu jin gang jie da jiao wang shi zi xiang cheng chuan fa ci di ji ; jin tai liang jie shi zi xiang cheng . tai jin liang jie xue mai . wu xiang zhi shi song . hua yan yi cheng jiao yi fen qi zhang ji cheng ji . hua yan huan yuan guan ke . lue shou san gui wu ba jie bing pu sa jie . hua yan qing liang guo shi li zan wen . hua yan pu xian xing yuan xiu zheng yi ; hua yan pu xian xing yuan xiu zheng yi . shou leng yan tan chang xiu zheng yi.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 藏經書院, 1912.10.

Author

shan yue.

Author

hai yun.

Author

zao xuan.

Author

xi di.

Author

jing yuan.

Author

zheng zhao.

Author

zhi gong.
6 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA37445846

Title

gang tai ji hai wai xue zhe lun zhong guo wen hua.

Imprint

上海 : 上海人民出版社, 1988.6.

Author

jiang, yi hua.

Author

wu, gen liang.

Author

ma, xue xin.
7 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA38634491

Title

qing zhu cai yuan pei xian sheng liu shi wu sui lun wen ji.

Imprint

北平 : 國立中央研究院, 1933.1-1935.1.

Author

li shi yu yan yan jiu suo yan jiu yuan wai guo tong xin yuan bian ji yuan zhu li yuan.
8 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA47421301

Title

fo jiao si xiang de chuan cheng yu fa zhan : yin shun dao shi jiu zhi hua dan zhu shou wen ji.

Imprint

臺北 : 東大圖書, 1995.4.

Author

heng qing.
9 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA49209942

Title

ding shi fo xue cong shu.

Imprint

台北 : 北海出版事業, 1970.5.

Author

ding, fu bao.

Author

Sai, Unshin.
10 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA55388278

Title

fo jiao zao xiang shou yin.

Imprint

北京 : 北京燕山出版社, 1991.10.

Author

li, ding xia.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers