Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Fo jiao shuo hua wen xue quan ji / returned 16 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA65063597

Title

mei guo ha fo da xue ha fo yan jing tu shu guan cang zhong wen shan ben hui kan.

Imprint

北京 : 商務印書館.

Imprint

桂林 : 廣西師範大學出版社, 2003.2.

Author

Harvard-Yenching Library.
2 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA67159289

Title

ou yi da shi quan ji.

Imprint

台北 : 佛教書局, 1989.2.

Author

zhi xu.
3 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA73132232

Title

tan ji cong shu.

Imprint

[出版地不明] : 張氏霞舉堂, 康煕乙亥 [1695] 序.

Author

wang, zhuo.

Author

zhang, chao.

Author

huang, zong xi.

Author

mao, xian shu.

Author

wang, wan.

Author

chen, jian.

Author

li, sui qiu.
4 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA87044836

Title

ji nian xu da ling jiao shou dan chen ba shi wu zhou nian xue shu lun wen ji.

Imprint

北京 : 北京大学出版社, 2007.12.

Author

wang, tian you.

Author

xu, kai.
5 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA89104360

Title

1-6 shi ji zhong guo bei fang bian jiang min zu she hui guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji.

Imprint

北京 : 科学出版社, 2008.12.

Author

ji lin da xue gu ji yan jiu suo.
6 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA89220317

Title

ji nian xi an bei lin jiu bai er shi zhou nian hua dan guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji.

Imprint

北京 : 文物出版社, 2008.10.

Author

xi an bei lin bo wu guan.
7 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA89431990

Title

tan ji cong shu.

Imprint

[出版地不明] : 張氏霞舉堂, 康煕34 [1695] 序.

Author

wang, zhuo.

Author

zhang, chao.
8 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA90986212

Title

cong zhou bian kan zhong guo.

Imprint

北京 : 中華書局, 2009.6.

Author

fu dan da xue wen shi yan jiu yuan.
9 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB00767809

Title

wen hua yu li shi de zhu suo : yu ying shi jiao shou ba zhi shou qing lun wen ji.

Imprint

臺北 : 聯經出版事業股份有限公司, 2009.12.

Author

Tillman, Hoyt Cleveland.
10 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB02885817

Title

tan ji cong shu.

Imprint

[出版地不明] : 張氏霞舉堂, 康煕34 [1695] 序.

Author

wang, zhuo.

Author

zhang, chao.

Author

miao, tong.

Author

mao, xian shu.

Author

wang, wan.

Author

chen, jian.

Author

wang, hong zhuan.

Author

lu, qi.

Author

xu, zhen.

Author

you, dong.

Author

song, luo.

Author

zhu, jiu ding.

Author

gao, zhao.

Author

yan, ruo qu.

Author

wang, shi zhen.

Author

jin, sheng tan.

Author

wang, gai.

Author

|qian, chao ding.

Author

wang, hao jing.

Author

li, sui qiu.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers