Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Guan chao sui bi / returned 175 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 175 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33994988

Title

guan xin lun shu . nan yue si da chan shi li shi yuan wen . sui tian tai zhi zhe da shi bie zhuan . zhi guan da yi ; shi zhong bi yao . xiu chan yao zhi . shi bu er men . shi bu er men zhi yao chao . jin gang pi . fa zhi yi bian guan xin er bai wen . chan zong yong jia ji . tian tai chuan fo xin yin ji ; jing tu jing guan yao men.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.12]

Author

guan ding.

Author

Eshi.

Author

Tannen.

Author

Chirei.

Author

ji zhong.

Author

xuan jue.

Author

Esoku.
2 of 175 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA3458925X

Title

xiao guo de yin ji.

Imprint

上海 : 文匯出版社, 1996.10.

Author

wang, zhou sheng.
3 of 175 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA41583107

Title

bei jing da xue tu shu guan guan cang gao ben cong shu.

Imprint

[天津] : 天津古籍出版社, 1987.10-

Author

bei jing da xue tu shu guan.

Author

bei jing da xue tu shu guan guan cang gao ben cong shu bian wei hui.

Author

wang, xiao qiu.
4 of 175 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA47682837

Title

xue feng yu yan.

Imprint

北京 : 人民文学出版社, 1980.1.

Author

feng, xue feng.
5 of 175 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA49331061

Title

tang yong tong quan ji.

Imprint

石家庄 : 河北人民出版社, 2000.9.

Author

tang, yong tong.
6 of 175 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA52784224

Title

gu shi bian xue shuo ping jia tao lun ji : 1949-2000.

Imprint

北京 : 京华出版社, 2001.2.

Author

chen, qi tai.

Author

zhang, jing hua.
7 of 175 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA53846054

Title

bi ji xiao shuo da guan xu bian.

Imprint

臺北 : 新興書局, 1962.8.
8 of 175 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA57053510

Title

guan shang hui lu : 22 zhong 95 juan.

Imprint

臺北 : 世界書局, 1968.11.

Author

yang, jia luo.

Author

zhao, xi gu.

Author

zhou, mi.

Author

tu, long.

Author

gao, lian.

Author

dong, qi chang.

Author

chen, ji ru.

Author

shen, de fu.

Author

wen, zhen heng.

Author

zhou, liang gong.

Author

liu, ti ren.

Author

jiang, shao shu.

Author

chen, zhen hui.

Author

jin, dong xin.

Author

wang, yi rong.

Author

deng, shi.
9 of 175 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA57484782

Title

si jia cang shu.

Imprint

北京 : 中国戏剧出版社, 1999.11.

Author

Han, Shiki.
10 of 175 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA61873551

Title

guo jia tu shu guan cang gu ji ti ba cong kan.

Imprint

北京 : 北京圖書館出版社, 2002.5.

Author

guo jia tu shu guan.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers