Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Jin gang jing / returned 743 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 743 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA07728965

Title

Sarva-tathāgata-tattva-saṅgraha.

Imprint

Delhi : Motilal Banarsidass, 1987.

Author

Lokesh Chandra.
2 of 743 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA31693029

Title

jin gang jing zhe xue de tong su quan shi.

Imprint

臺北 : 臺灣商務印書館, 1996.3.

Author

wu, ru jun.
3 of 743 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33088769

Title

jing ji jin rong yu xiang gang.

Imprint

香港 : 中文大學出版社, 1991.

Author

Sai, Koku.
4 of 743 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33225167

Title

da ming du jing . sheng tian wang bo re bo luo mi jing . jin gang bo re bo luo mi jing . neng duan jin gang bo re bo luo mi duo jing . fo shuo neng duan jin gang bo re bo luo mi duo jing . jin gang neng duan bo re bo luo mi jing . fo shuo ru shou pu sa wu shang qing jing fe wei jing . fo shuo ren wang bo re bo luo mi jing . shi xiang bo re bo luo mi jing . mo he bo re bo luo mi da ming zhou jing . bo re bo luo mi duo xin jing . wen shu shi li suo shuo mo he bo re bo luo mi jing . wen shu shi li suo shuo bo re bo luo mi jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1902.10]

Author

Shiken.

Author

Upaśūnya.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

xuan zang.

Author

yi jing.

Author

Darumakyūta.

Author

Shōkō.

Author

Bodhiruci.

Author

Mandrasena.

Author

Saṅghavarman, d. 520.
5 of 743 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33274457

Title

bao nu suo wen jing . fo shuo wu yan tong zi jing . zi zai wang pu sa jing . fen xun wang wen jing . bao xing tuo luo ni jing . du zhu fo jing jie zhi guang yan jing . da cheng jin gang ji zhu pu sa xiu xing fen.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1902.12]

Author

Dharmarakṣa, ca. 233-ca. 310.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

Prajñāruci.

Author

Prabhāmitra.

Author

Bodhiruci.
6 of 743 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33329118

Title

jin gang jing shuo shen me.

Imprint

臺北 : 老古文化事業公司, 1992.10.

Author

nan, huai jin.
7 of 743 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA3339470X

Title

bu kong juan ce shen bian zhen yan jing . qian yan qian bi guan shi yin pu sa tuo luo ni shen zhou jing . qian shou qian yan guan shi yin pu sa lao tuo luo ni shen jing . fo shuo qian shou qian yan guan shi yin pu sa guang da yuan man wu ai da bei xin tuo luo ni jing . guan shi yin pu sa mi mi zang ru yi lun tuo luo ni shen zhou jng . guan shi yin pu sa ru yi mo ni tuo luo ni jing . fo shuo guan zi zai pu sa ru yi xin tuo luo ni zhou jing . ru yi lun tuo luo ni jing : ci jing chu da lian hua jin gang san mei ye jia chi mi mi wu zhang ai jing . guan zi zai pu sa sui xin zhou jing : yi ming duo li xin jing . jing guan shi yin pu sa xiao fu du hai tuo luo ni zhou jing . fo shuo shi yi mian guan shi yin shen zhou jing . shi yi mian shen zhou xin jing.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1903.2.

Author

Bodhiruci.

Author

Chitsū.

Author

Bhagavavaddharma.

Author

Jisshananda.

Author

Ratnacinta.

Author

yi jing.

Author

Nandi.

Author

Yaśogupta.

Author

xuan zang.
8 of 743 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33429892

Title

fo shuo ba bu fo ming jing . fo shuo bai fo ming jing . fo shuo bu si yi gong de zhu fo suo hu nian jing . fo shuo jin gang san mei ben xing qing jing bu huai bu mie jing ... yi qie zhi guang ming xian ren ci xin yin yuan bu shi rou jing . da fang deng tuo luo ni jing . da fa ju tuo luo ni jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.3]

Author

Narendrayaśas.

Author

Bodhiruci.

Author

Hōshu.

Author

Shanakutsuta.
9 of 743 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33438860

Title

fo shuo fa ji jing . da fang guang yuan jue xiu duo luo liao yi jing . fo shuo shi deng gong de jing . jin gang san mei jing . fo shuo guan fo san mei hai jing.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1903.3.

Author

Bodhiruci.

Author

Buddhatrāta.

Author

Narendrayaśas.

Author

fo tuo ba tuo luo.
10 of 743 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33482410

Title

fo shuo shan ye jing ... you po yi jing xing fa men jing . zhu fa zui shang wang jing ... fo shuo ba da ren jue jing ... fo shuo mo nie jing ... shou chi qi fo ming hao suo sheng gong de jing . jin gang quan yan zhi feng yu tuo luo ni jing . da pi lu zhe na cheng fo shen bian jia chi jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.4]

Author

yi jing.

Author

Shanakutsuta.

Author

Anseikō.

Author

Dharmarakṣa, ca. 233-ca. 310.

Author

xuan zang.

Author

Bodhiruci.

Author

Mui.

Author

Ichigyō.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Scholiast . Tabulae . Lexica . Repositorium
Indica et Buddhica  Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—19 Indica et Buddhica Publishers