Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Jin gang jing jie yi returned 166 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 166 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA3348941X

Title

su xi di jie luo jing . jin gang ding yu jia zhong lüe chu nian song jing . da bao guang bo lou ge shan zhu mi mi tuo luo ni jing . mu li man tuo luo zhou jing . jin gang ding jing man shu shi li pu sa wu zi xin tuo luo ni pin . guan zi zai ru yi lun pu sa yu jia fa yao ing ... da tuo luo ni mo fa zhong yi zi xin zhou jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.4]

Author

Mui.

Author

Kongōchi.

Author

Bodhiruci.

Author

Ratnacinta.
2 of 166 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33554464

Title

miao fa sheng nian chu jing . fo shuo da jia ye wen da bao ji zheng fa jing . fo shuo jie wa nang fa tian zi shou san gui yi huo mian e dao jing . fo shuo jiao liang shou ming jing ... fo shuo bu shi jing . fo shuo sheng yao mu tuo luo ni jing ... sheng duo luo pu sa yi bai ba ming tuo luo ni jing . shi er yuan sheng xiang rui jing . zan yang sheng de duo luo pu sa yi bai ba ming jing ... fo shuo liu dao jia tuo jing ; miao bi pu sa suo wen jing ... zhu fo xin yin tuo luo ni jing . da cheng bao yue tong zi wen fa jing ... fo shuo sheng da zong chi wang jing ... sheng wu neng sheng jin gang huo tuo luo ni jing ... fo shuo zhi guang mie yi qie ye zhang tuo luo ni jing ; fo shuo ru yi bao zong chi wang jing ; fo shuo da zi zai tian zi yin di jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.7]

Author

Hōten.

Author

Tensokusai.

Author

Hōken.

Author

Dānapāla, 10th cent.
3 of 166 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33567251

Title

fo shuo bao sheng tuo luo ni jing ... fo shuo pu xian pu sa tuo luo ni jing . da jin gang miao gao shan lou ge tuo luo ni ; guang da lian hua zhuang yan man na luo mie yi qie zui tuo luo ni jing . fo shuo da mo li zhi pu sa jing . mo li zhi ti po hua man jing ; fo shuo mo li zhi tian pu sa tuo luo ni jing . fo shuo mo li zhi tian tuo luo ni zhou jing . fo shuo chang zhe shi bao jing ... fo shuo yue guang pu sa jing . fo shuo pu xian man na luo jing ; fo shuo sheng zhuang yan tuo luo ni jing ; fo shuo sheng liu zi da ming wang tuo luo ni jing ... fo shuo sheng fan ying luo tuo luo ni jing . fo shuo zhong xu mo he di jing ... fo shuo jie you jing . fo shuo bian zhao ban ruo bo luo mi jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.7]

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Hōten.

Author

Tensokusai.

Author

bu kong.

Author

Hōken.
4 of 166 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33581026

Title

fo shuo da cheng wu liang shou zhuang yan jing ... fo shuo di shi ban ruo bo luo mi duo xin jing ... fo shuo da jin gang xiang tuo luo ni jing . zui shang da cheng jing gang da jiao bao wang jing . fo shuo sa bo duo su li yu na ye jing ... fo shuo hu guo zun zhe suo wen da cheng jing ... fo shuo wu shi song sheng ban ruo bo luo mi jing . fo shuo da cheng ba da man na luo jing ... jia ye xian ren shuo yi nu ren jing ; fo shuo ju zhi luo tuo luo ni jing ... fo shuo mie chu wu ni zui da tuo luo ni jing ... fo shuo pi chu zhu e tuo luo ni jing ... fo shuo pin po suo luo wang jing ... da zheng ju wang jing ... bao shou pu sa pu ti xing jing ... fo shuo xi chu zei nan tuo luo ni jing ... fo shuo xin fo gong de jing ; fo shuo jie xia jing ; fo shuo di shi suo wen jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.7]

Author

Hōken.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Hōten.
5 of 166 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33588091

Title

fo shuo jue ding yi jing ; fo shuo hu guo jing . fos shuo fen bie shi jing ... fo shuo fa pu di xin po zhu mo jing ... fo shuo da cheng bu si yi shen tong jing jie jing ; fo shuo gei gu zhang zhe nü de du yin yuan jing ... fo shuo guang ming tong zi yin yuan jing ... fo shuo jing yi you po sai suo wen jing ; fo shuo jin gang chang zhuang yan ban ruo bo luo mi duo jiao zhong yi fen ; fo shuo xi zheng yin yuan jing ... fo shuo wu wei shou suo wen da cheng jing ... fo shuo yi yu jing ; fo shuo guan ding wang yu jing ; fo shuo ni ju tuo fan zhi jing ; fo shuo bai yi jin chuang er po luo men yuan qi jing ; fo shuo fu li tai zi yin yuan jing . fo shuo shen mao xi shu jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.7]

Author

Hōken.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Ijō.
6 of 166 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33740301

Title

da cheng a pi da mo ji lun ... xian yang sheng jiao lun song . mi le pu sa suo wen jing lun . wu liang shou jing you bo ti she yuan sheng jie ... neng duan jin gang ban ruo bo luo mi duo jing lun song . yi jiao jing lun.

Imprint

[神戸] : 濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.2]

Author

Asaṅga.

Author

xuan zang.

Author

Bodhiruci.

Author

Vasubandhu.

Author

yi jing.

Author

Paramārtha, 499-569.
7 of 166 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33800083

Title

pu sa ben sheng man lun . sheng fo mu ban ruo bo luo mi duo jiu song jing yi lun . da cheng yuan sheng lun . zhu jiao jue ding ming yi lun . da cheng zhong guan shi lun . shi she lun . da cheng fa jie wu cha bie lun . jin gang ding yu jia zhong fa a nou duo luo san miao san pu ti xin lun . zhang suo zhi lun.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.6]

Author

Āryaśūra.

Author

Ejun.

Author

Kambala.

Author

Dharmarakṣa.

Author

Ullangha.

Author

bu kong.

Author

Maitreyanātha.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Sthiramati.

Author

Ijō.

Author

Devaprajñā, fl. 689-691.

Author

Phags-pa Blo-gros-rgyal-mtshan, 1235-1280.

Author

Sharaha.
8 of 166 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33829110

Title

da cheng xiu xing pu sa xing men zhu jing yao ji . si a han mu chao jie . wu men chan jing yao yong fa . jin gang ding yu jia qian shou qian yan guan zi zai pu sa xiu xing yi gui jing . mi ji li shi da quan shen wang jing ji song . yi qie mi mi zui shang ming yi da jiao wang yi gui . da le jin gang sa duo xiu xing cheng jiu yi gui ; cheng jiu miao fa lian hua jing wang yu jia guan zhi yi gui ; jin gang ding yu jia jiang san shi cheng jiu ji shen mi men ... jin gang shou ming tuo luo ni nian song fa ; da yao cha nu huan xi mu bing ai zi cheng jiu fa . fo shuo di shi yan mi mi cheng jiu yi gui . guan zi zai pu sa ru yi lun nian song yi gui ; da pi lu zhe na cheng fo shen bian jia chi jing lue shi qi zhi nian song sui xing fa ; su ji li yan mo xi shou luo tian shuo a wei she fa ... da wei nu wu chu se me yi gui jing ... jin gang ding yu jia jin gang sa duo yi gui ... da sheng tian huan xi shuang shen pi na ye jia fa ; da ri jing lue she nian song sui xing fa.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1904.6.

Author

Chigon.

Author

Vasubhadra.

Author

Kumārabuddhi.

Author

Buddhamitra.

Author

Dharmamitra.

Author

bu kong.

Author

Kanshuhachi.

Author

Dānapāla, 10th cent.
9 of 166 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33846583

Title

wu zi tuo luo ni song ; ren wang ban ruo tuo luo ni shi ; da le jin gang bu kong zhen shi san mei ye jing ban ruo bo luo mi duo li qu shi . fo shuo zui sheng miao ji xiang gen ben zhi zui shang mi mi yi qie ming yi san mo di fen . jin gang wang pu sa mi mi nian song yi gui ... gan lu jun tu li pu sa gong yang nian song cheng jiu yi gui ... pu sa he se yu fa jing . si pin xue fa jing ... sheng yan man de jia wei nu wang li cheng da shen yan nian song fa . su xi di jie luo gong yang fa . bu dong shi zhe tuo luo ni mi mi fa ... jin gang ding jing yu jia wen shu shi li pu sa gong yang yi gui ... jin gang ding jing yu jia guan zi zai wang ru lai xiu xing fa . jin gang ding jing guan zi zai wang ru lai xiu xing fa ... jin gang ding lian hua bu xin nian song yi gui.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.7]

Author

bu kong.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

qiu na ba tuo luo.

Author

Mui.

Author

Kongōchi.
10 of 166 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33852225

Title

fo shuo ru yi lun lian hua xin ru lai xiu xing guan men yi ; miao ji xiang ping deng yu jia mi mi guan shen cheng fo yi gui . fa ji yao song jing . quan fa zhu wang yao ji ... pu xian jin gang sa duo lue yu jia nian song yi gui ; jin gang ding yu jia hu mo yi gui ; da bei xin tuo luo ni xiu xing nian song lue yi . miao ji xiang ping deng guan men da jiao wang jing lue chu hu mo yi . jin gang ding chao sheng san jie jing shuo wen shu wu zi zhen yan sheng xiang ; jin gang ding jing yu jia wen shu shi li pu sa fa ; jin gang ding jing yu jia shi ba hui zhi gui ; he li di mu zhen yan jing ... da sheng wen shu shi li pu sa zan fo fa shen li . yi bai wu shi zan fo song . bai qian song da ji jing di zang pu sa qing wen fa shen zan . fo ji xiang de zan . a yu wang zhuan ... zhuan ji san zang ji za zang zhuan . da a luo han nan ti mi duo luo suo shuo fa zhu ji . yu jia ji yao yan kou shi shi qi jiao a nan tuo yuan you.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.7]

Author

Jiken.

Author

Dharmatrāta.

Author

Tensokusai.

Author

Nāgārjuna, 2nd cent.

Author

Saṅghavarman.

Author

bu kong.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

xuan zang.

Author

Matṛceta.

Author

yi jing.

Author

Jakuyū.

Author

Anhōkin.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers