Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Kham phra returned 42 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 42 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA57679985

Title

Yañ` kye" mhu 'a phrā phrā 'a limmā mhu 'a myui" myui" tuiʹ kui nhac` sak` lui lā" 'a si ññaṇ` tui" pvā" lui so 'a myui" koṅ`" sā" samī" tuiʹ saññ` lvay` kū cvā kraññ`ʹ rhu mhat` sā" nuiṅ` ce khraṅ`" ṅhā re" sā" cī raṅ` 'ap` so Ū" Bha Saṅ` e* : Nā" khaṃ to` maṅ`" Moṅ` Tā No vatthu.

Imprint

Ran` kun` : Vaṃ sā nu Ū" Pyuiṅ` cā 'up` chuiṅ`, 1971.

Author

Bha Saṅ`, Ū"
2 of 42 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA57727432

Author

Phrom Phrommachāt.

Title

Thamnāi fan khǭng Phra Rūang : mī lēkrahat 1,000,000 lān kham thamnāi mǣn mǣn læ saksit dang Phra Rūang pakāsit phrǭm dūai phāpprakǭp khwāmfan talǭt lēm / rūaprūam dōi Phrom Phrommachāt.

Imprint

Phra Nakhǭn : Khasēm Bannakit, 2498 [1955]
3 of 42 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA63300829

Title

Pưm kham vai phra sūtmon.

Imprint

[S.l.] : [s.n.]

Imprint

[ວຽງຈັນ] : ໂຮງພິມໜຸ່ມລາວ, [2001]

Author

Dūangchan Vannabupphā.
4 of 42 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA84064462

Author

Winai Phongsīphīan.

Title

Khl̜ōng tat kham Phra Phutthakhōsāčhān : banthưk kāntatsin khwām kh̜ōng Lānnā bōrān prak̜ōp dūai kham banyāi phisēt kh̜ōng D̜ōr̜ō. Winai Phongsīphīan, Mēthī Wičhai ʿĀwusō S̜ōk̜ōw̜ō., tonchabap ʿakkhara withī dœ̄m phr̜ōm khamʿathibāi sap læ ʿatthāthibāi chabap samnūan patčhuban : rāingān wičhaichabap phisēt.

Imprint

กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยอาวุโส, 2549 [2006]

Author

Khrōngkān Mēthī Wičhai ʿĀwusō.
5 of 42 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA89030978

Title

Rūam nawaniyāi 5 rư̄ang.

Imprint

กรุงเทพฯ [Bangkok] : สำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2513 [1970]

Author

Wichitwathakan (Kimliang), Luang, 1898-1962.
6 of 42 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB01467764

Title

Kham`athibāi phra thamnūn sān yuttitham.

Imprint

กรุงเทพฯ : สว่างศิลป์, 2551 [2008]

Author

Wichai Tankulānan.

Author

Čhulālaksana Tankulānan.
7 of 42 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB04008639

Title

Rūam botkhwām Lānnā khadī tamnān mư̄ang nai Ratchān læ sip sōng pannā.

Imprint

[ : In-house reproduction]

Author

ʿArunrat Wichīankhīeo.

Author

Thawī Sawāngpanyāngkūn.

Author

Čhūan Khrư̄awitchayāčhān.
8 of 42 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB04051809

Title

Bantưk tham : kham banyāi Phra Sūt nai saphā kānsưksā Mahāmagutrāchawitayālai.

Imprint

กรุงเทพ : สภาการศีกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย, 2529 [1986]

Author

Čhīttawannō Phikkhu.
9 of 42 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB0420520X

Title

Rūam phonngān khamphī bōrān Lānnā.

Imprint

In-house reproduction.

Author

ʿArunrat Wichīankhīeo.
10 of 42 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB05303055

Title

Rūam nawaniyāi 5 rư̄ang.

Imprint

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2509 [1966]

Author

Wichitwathakan (Kimliang), Luang, 1898-1962.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers