Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Ru fo zhi men : returned 29 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33829110

Title

da cheng xiu xing pu sa xing men zhu jing yao ji . si a han mu chao jie . wu men chan jing yao yong fa . jin gang ding yu jia qian shou qian yan guan zi zai pu sa xiu xing yi gui jing . mi ji li shi da quan shen wang jing ji song . yi qie mi mi zui shang ming yi da jiao wang yi gui . da le jin gang sa duo xiu xing cheng jiu yi gui ; cheng jiu miao fa lian hua jing wang yu jia guan zhi yi gui ; jin gang ding yu jia jiang san shi cheng jiu ji shen mi men ... jin gang shou ming tuo luo ni nian song fa ; da yao cha nu huan xi mu bing ai zi cheng jiu fa . fo shuo di shi yan mi mi cheng jiu yi gui . guan zi zai pu sa ru yi lun nian song yi gui ; da pi lu zhe na cheng fo shen bian jia chi jing lue shi qi zhi nian song sui xing fa ; su ji li yan mo xi shou luo tian shuo a wei she fa ... da wei nu wu chu se me yi gui jing ... jin gang ding yu jia jin gang sa duo yi gui ... da sheng tian huan xi shuang shen pi na ye jia fa ; da ri jing lue she nian song sui xing fa.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1904.6.

Author

Chigon.

Author

Vasubhadra.

Author

Kumārabuddhi.

Author

Buddhamitra.

Author

Dharmamitra.

Author

bu kong.

Author

Kanshuhachi.

Author

Dānapāla, 10th cent.
2 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33852225

Title

fo shuo ru yi lun lian hua xin ru lai xiu xing guan men yi ; miao ji xiang ping deng yu jia mi mi guan shen cheng fo yi gui . fa ji yao song jing . quan fa zhu wang yao ji ... pu xian jin gang sa duo lue yu jia nian song yi gui ; jin gang ding yu jia hu mo yi gui ; da bei xin tuo luo ni xiu xing nian song lue yi . miao ji xiang ping deng guan men da jiao wang jing lue chu hu mo yi . jin gang ding chao sheng san jie jing shuo wen shu wu zi zhen yan sheng xiang ; jin gang ding jing yu jia wen shu shi li pu sa fa ; jin gang ding jing yu jia shi ba hui zhi gui ; he li di mu zhen yan jing ... da sheng wen shu shi li pu sa zan fo fa shen li . yi bai wu shi zan fo song . bai qian song da ji jing di zang pu sa qing wen fa shen zan . fo ji xiang de zan . a yu wang zhuan ... zhuan ji san zang ji za zang zhuan . da a luo han nan ti mi duo luo suo shuo fa zhu ji . yu jia ji yao yan kou shi shi qi jiao a nan tuo yuan you.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.7]

Author

Jiken.

Author

Dharmatrāta.

Author

Tensokusai.

Author

Nāgārjuna, 2nd cent.

Author

Saṅghavarman.

Author

bu kong.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

xuan zang.

Author

Matṛceta.

Author

yi jing.

Author

Jakuyū.

Author

Anhōkin.
3 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34117716

Title

she wu yi da bei xin da tuo luo ni jing ji yi fa zhong chu wu liang yi nan fang man yuan bu tuo luo ni luo hai hui wu bu zhu zun deng hong shi li fang wei ji wei yi xing se zhi chi san mo ye biao zhi man cha luo yi gui ; da ci da bei jiu ku guan shi yin zi zai wang pu sa guang da yuan man wu ai zi zai qing geng da bei xin tuo luo ni . jin gang ding yu ga qing geng da bei wang guan zi zai nian song yi gui . bei fang pi sha men tian sui jun hu fa yi gui ; ru yi bao zhu zhuan lun mi mi xian shen cheng fo jin lun zhou wang jing ; bao xi di cheng fo tuo luo ni jing . fo shuo bu kong juan ce tuo luo ni yi gui jing : yi ming bu kong juan ce jiao fa mi yan.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1905.7]

Author

bu kong.

Author

Kongōchi.

Author

Amokukya.
4 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34139989

Title

fo shuo ru yi xu kong zang pu sa tuo luo ni jing . fo shuo que wen huang shen zhou jing . man shu shi li pu sa zhou zang zhong yi zi zhou wang jing . zhu fo ji hui tuo luo ni jing . bei fang pi sha men duo wen bao zang tian wang shen miao tuo luo ni bie xing yi gui ; mo he pi lu zhe na ru lai ding hui jun deng ru fo san mei ye da sheng huan xi tian pu sa xiu xing mi mi bao yi gui . qing jing fa shen pi lu zhe na xin di fa men cheng jiu yi qie tuo luo ni san zhong xi di ... yu da fang guang fo hua yan jing zhong sou xuan fen qi tong zhi fang gui.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1905.7.

Author

Bodhiruci.

Author

yi jing.

Author

Devaprajñā, fl. 689-691.

Author

bu kong.

Author

Chigon.
5 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34899359

Title

xi fang zhi zhi . ling feng ou yi da shi xuan ding jing tu shi yao . fo shuo e mi tuo jing yao jie . wang sheng jing tu chan yuan yi ; wang sheng jing tu jue yi xing yuan er men . guan wu liang shou fo jing chu xin san mei men ; shou chi fo shuo e mi tuo jing xing yuan yi . jing tu shi yi lun . nian fo san mei bao wang lun . shi zi lin tian ru he shang jing tu huo wen . bao wang san mei nian fo zhi zhi .

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1911.3]

Author

yi nian.

Author

cheng shi.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

zhi xu.

Author

zun shi.

Author

zhi yi.

Author

fei xi.

Author

shan yu.

Author

miao ye.
6 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA57129951

Title

si shi er zi guan men . zhi guan men lun song.

Imprint

[出版地不明] : [出版者不明], [19--]
7 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA67159289

Title

ou yi da shi quan ji.

Imprint

台北 : 佛教書局, 1989.2.

Author

zhi xu.
8 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA67646596

Title

tian tai jiu zu zhuan . chuan fo xin yin ji zhu.

Imprint

台南 : 湛然寺, 1985.3.

Author

zhi pan.

Author

Ningaku.

Author

Junshiki.

Author

Chin, Kan.

Author

Esoku.

Author

chuan deng.

Author

Reiyō.
9 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA85879698

Title

fo shuo qi ju zhi fo mu zhun ti da ming tuo luo ni jing guan xing fa fu . qi ju zhi fo mu suo shuo zhun ti tuo luo ni jing ; guan zi zai pu sa ru yi lun nian song yi gui ; guan zi zai pu sa ru yi lun yu qie nian song fa . ru yi lin pu sa guan men yi zhu mi jue.

Imprint

[黄檗] : [黄檗山], [貞享元禄頃]

Author

Kongōchi.

Author

bu kong.
10 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA91372169

Title

Reihō gōeki daishi sentei jōdo jūyō.

Imprint

[出版地不明] : 廣陵藏經禪院, 光緒20 [1894]

Author

zhi xu.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

Junshiki.

Author

Seiji.

Author

zhi yi.

Author

fei xi.

Author

Zengū.

Author

Myōkyō.

Author

Bonki.

Author

chuan deng.

Author

dao pei.

Author

Shōchi.

Author

yuan, hong dao.

Author

yuan, zhong dao.

Author

Chō, Gokyō.

Author

Joki.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers