Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Thammōwāt returned 3 record(s).

H    1 »

1 of 3 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB1065856X

Title

Thammōwāt.

Imprint

[กรุงเทพมหานคร] : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2518 [1975]

Author

Dēt Sanitwong, M. L., 1898-1975.
2 of 3 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB19119021

Title

Chīwaprawat, chīwathat, kāndœ̄nthudong, kammatthān læ thammōwāt khǭng Lūangpū Wǣn Sučhinnō. Thamnīap rīan Lūangpū Wǣn Sučhinnō. Chīwaprawat chūang thī Lūangpū ʿāphāt-mǭranaphāp dōi laʿīat.

Imprint

[Bangkok, Thailand] : สำนักพิมพ์ประเทืองวิทย์, [198-]

Author

Sučhinnō, Phikkhu, 1887-1985.
3 of 3 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB22367462

Title

Chīwaprawat chīwa that kān dœ̄n thudong kammathān læ thammōwāt khō̜ng lūangpū wǣn sučhinnō.

Imprint

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ประเทืองวิทย์, [2527 i.e. 1984]

Author

Khana phūčhattham Chaiyan Kōsonsāthit.H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers