Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Tu jie xin jing : returned 461 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33284836

Title

xin li ru yin fa wen jing . fo hua yan ru ru lai de zhi bu si yi jing jie jing . fo shuo ru lai xing xian jing . da fang guang ru ru lai zhi de bu si yi jing . da fang guang fo hua yan jing xiu ci fen . xian wu bian fo tu gong de jing . da fang guang fo hua yan jing bu si yi fo jing jie fen . da fang guang ru lai bu si yi jing jie jing . da fang guang pu xian suo shuo jing . fo shuo zhuang yan pu ti xin jing . fo shuo pu sa ben ye jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1902.12]

Author

Dharmaruci.

Author

Shanakutsuta.

Author

Dharmarakṣa, ca. 233-ca. 310.

Author

Devaprajñā, fl. 689-691.

Author

xuan zang.

Author

Jisshananda.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

Shiken.
2 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33846583

Title

wu zi tuo luo ni song ; ren wang ban ruo tuo luo ni shi ; da le jin gang bu kong zhen shi san mei ye jing ban ruo bo luo mi duo li qu shi . fo shuo zui sheng miao ji xiang gen ben zhi zui shang mi mi yi qie ming yi san mo di fen . jin gang wang pu sa mi mi nian song yi gui ... gan lu jun tu li pu sa gong yang nian song cheng jiu yi gui ... pu sa he se yu fa jing . si pin xue fa jing ... sheng yan man de jia wei nu wang li cheng da shen yan nian song fa . su xi di jie luo gong yang fa . bu dong shi zhe tuo luo ni mi mi fa ... jin gang ding jing yu jia wen shu shi li pu sa gong yang yi gui ... jin gang ding jing yu jia guan zi zai wang ru lai xiu xing fa . jin gang ding jing guan zi zai wang ru lai xiu xing fa ... jin gang ding lian hua bu xin nian song yi gui.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.7]

Author

bu kong.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

qiu na ba tuo luo.

Author

Mui.

Author

Kongōchi.
3 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34402880

Title

ru lai suo shuo wo yi . jin gang zheng yan . jin gang bo re bo luo mi jing bi ji . jin gang bo re bo luo mi jing po kong lun . jin gang bo re bo luo mi jing guan xin shi . jin gang bo re jing lue tan . jin gang lue shu . xin juan da sheng jin gang bo re bo luo mi jing yin shi zhi jie . da tu xi an du jin gang jing da yi shu.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1908.2]

Author

lin, zhao en.

Author

qian song.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

ru guan.

Author

zhi xu.

Author

guan heng.

Author

yuan xian.

Author

yuan gao.

Author

yuan yan.

Author

yuan lu.

Author

yuan gui.

Author

wang, qi long.
4 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34546530

Title

fo shuo si shi er zhang jing shu chao . ba da ren jue jing lue jie . fo shuo ba da ren jue jing shu . jing tu san jing lun . hua yan jing song ; fan wang jie guang ; leng ga xin yin ; wei mo rao she ; yuan jue lian zhu ; leng yan da wen ; yao shi deng yan ; mi tuo she xiang ; jin gang sui shuo ; jin gang bie zhuan ; nian jin gang jing wu shi san ze ; xin jing ju yi ; fa hua xuan tan ; nie pan mo hou ju . san jing jie . fo zu san jing zhi nan.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1908.12]

Author

Kasyapamatanga.

Author

zhu fa lan.

Author

xu fa.

Author

an shi gao.

Author

zhi xu.

Author

peng, shao sheng.

Author

jing ting.

Author

cao, rong.

Author

zhu, mao shi.

Author

dao pei.
5 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34553285

Title

bai nian tong hua jing pin.

Imprint

上海 : 上海社会科学院出版社, 1996.12.

Author

sheng, xun chang.

Author

zhu, shou fen.

Author

sun, yu xiu.

Author

mao, dun.

Author

chen, heng zhe.

Author

zheng, zhen duo.

Author

zhao, jing shen.

Author

ye, shao jun.

Author

xu, zhi mo.

Author

liu, da bai.

Author

wang, jing zhi.

Author

li, jin hui.

Author

fei, xiao tong.

Author

ye, sheng tao.

Author

ye, xing zhi.

Author

gu, jun zheng.

Author

mi, xing ru.

Author

hong, shen.

Author

zhong, wang yang.

Author

ling, shu hua.

Author

he, yi.

Author

guo, mo ruo.

Author

dong, chun cai.

Author

zhou, wen.
6 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34696566

Title

ku qi de qiao ke li qiang dao.

Imprint

北京 : 華夏出版社, 1995.3.

Author

zhang, qiu sheng.
7 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34710984

Title

gao wang guan shi yin jing . guan shi yin pu sa jiu ku jing . guan shi yin pu sa wang sheng jing tu ben yuan jing . nian fo chao tuo lun hui jie jing jing . fo shuo shi wang sheng e mi tuo fo guo jing . fo shuo jing du san mei jing . fo shuo da zang zheng jiao xue pen jing . fo shuo shou sheng jing . fo shuo hua zhu bao ming zhen jing . da fan tian wang wen fo jue yi jing . da fan tian wang wen fo jue yi jing . fo shuo zao xiang liang du jing . bo re bo luo mi duo xin jing . da fang guang yuan jue jing da shu chao ke . da fang guang yuan jue xiu duo luo liao yi jing jia song ji jie jiang yi.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1910.9]

Author

gong bu cha bu.

Author

zhi hui lun.

Author

zong mi.

Author

zhou, qi.
8 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34853529

Title

hua yan yi cheng fa jie tu . hai yin san mei lun . san sheng yuan rong guan men ; wu yun guan . da shun zong xin yao fa men . zhu hua yan fa jie guan ke wen . zhu hua yan fa jie ke . hua yan qi zi jing ti fa jie guan san shi men song . pu quan seng su fa pu ti xin wen . jie mi xian zhi cheng bei shi ming lun . hua yan yi cheng cheng fo miao yi.

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1910.8]

Author

ŭisang.

Author

Meikyō.

Author

Chōkan.

Author

zong mi.

Author

Shūyo.

Author

Honsū.

Author

pei, xiu.

Author

Ri, Tsūgen.

Author

Kento.
9 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34870765

Title

shou pu sa jie yi . shou pu sa jie yi . shou pu sa jie fa . zhong tian zhu she wei guo zhi huan si tu jing ; guan zhong chuang li jie tan tu jing ; lu xiang gan tong zhuan . liang chu qing zhong yi . jiao jie xin xue bi qiu xing hu lu yi xu ke wen . jiao jie xin xue bi qiu xing hu lu yi . shi men gui jing yi hu fa ji.

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1910.10]

Author

Eshi.

Author

Tannen.

Author

yan shou.

Author

dao xuan.

Author

Intan.

Author

Genki.
10 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34879271

Title

jing xin jie guan fa zhen chao . shi men zhang fu yi ying fa ji . yi bo ming yi zhang . xin shou jie bi qiu liu nian wu guan fa . da zhi lu shi dao ju fu . fo zhi bi qiu liu wu tu . bian e ; san yi xian zheng tu . zhi yuan yi bian.

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1910.10]

Author

Intan.

Author

Ganjō.

Author

Myōshō.

Author

Dōjun.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers