Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = You po sai jie jing jiang lu / returned 29 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34553285

Title

bai nian tong hua jing pin.

Imprint

上海 : 上海社会科学院出版社, 1996.12.

Author

sheng, xun chang.

Author

zhu, shou fen.

Author

sun, yu xiu.

Author

mao, dun.

Author

chen, heng zhe.

Author

zheng, zhen duo.

Author

zhao, jing shen.

Author

ye, shao jun.

Author

xu, zhi mo.

Author

liu, da bai.

Author

wang, jing zhi.

Author

li, jin hui.

Author

fei, xiao tong.

Author

ye, sheng tao.

Author

ye, xing zhi.

Author

gu, jun zheng.

Author

mi, xing ru.

Author

hong, shen.

Author

zhong, wang yang.

Author

ling, shu hua.

Author

he, yi.

Author

guo, mo ruo.

Author

dong, chun cai.

Author

zhou, wen.
2 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34696566

Title

ku qi de qiao ke li qiang dao.

Imprint

北京 : 華夏出版社, 1995.3.

Author

zhang, qiu sheng.
3 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA40252090

Title

zhong guo xian dai ming jia tong hua xuan.

Imprint

[天津] : 新蕾出版社, 1989.6.

Author

zhang, xi chang.

Author

sheng, xun chang.

Author

sun, yu xiu.

Author

mao, dun.

Author

chen, heng zhe.

Author

zheng, zhen duo.

Author

geng, ji zhi.

Author

hu, tian yue.

Author

zhao, jing shen.

Author

zheng, zhen duo.

Author

zhao, guang rong.

Author

geng, shi zhi.

Author

shun, feng lai.

Author

hu, yu zhi.

Author

xu, zhi mo.

Author

ye, sheng tao.

Author

li, jin hui.

Author

yan, ji deng.

Author

liu, liang mo.

Author

yin, shu ping.

Author

lü, bo you.

Author

yan, yu ming.

Author

liu, da bai.

Author

jing, yin yu.
4 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA55228726

Title

ta bao wei le shen me : er tong shi dai qing zhu jian guo sa zhou nian duan pian xiao shuo zheng wen xuan.

Imprint

[天津] : 新蕾出版社, 1980.8.

Author

er tong shi dai she.

Author

shong, xiao ming.

Author

hu, ze qiu.

Author

lu, ning.

Author

zhao, huan yan.

Author

han, jing ting.

Author

zhang jia song.

Author

luo, chen sheng.

Author

dai, de.

Author

tan, ke de.

Author

qu, wei jia.

Author

wang, bo kang.

Author

liang, ruo bing.

Author

wang, yi.

Author

yang, zhi qing.

Author

si, qun.

Author

fang, yuan.

Author

zhang, li.

Author

zhang, jin jiang.

Author

ke, bing.

Author

yu, de hong.

Author

guan, xiao li.

Author

hu, ke yi.

Author

guo, cai ming.
5 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA63891350

Title

zhong guo chuan shuo gu shi.

Imprint

成都 : 四川少年儿童出版社, 1984.2.

Author

yuan, ke.
6 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA65063597

Title

mei guo ha fo da xue ha fo yan jing tu shu guan cang zhong wen shan ben hui kan.

Imprint

北京 : 商務印書館.

Imprint

桂林 : 廣西師範大學出版社, 2003.2.

Author

Harvard-Yenching Library.
7 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA72922058

Title

zaho dai cong shu.

Imprint

[出版地不明] : [出版者不明], 康煕年間 [16--]-[17--] 序.

Author

zhang, chao.

Author

wang, zhuo.

Author

mao, xian shu.

Author

wei, xi.

Author

Tō, Den'ei.

Author

lin, yun ming.

Author

xu, qin.

Author

wang, yan.

Author

you, dong.

Author

Verbiest, Ferdinand, 1623-1688.

Author

li, sui qiu.

Author

yu, huai.

Author

zhou, jia zhou.

Author

yan, ruo qu.

Author

mei, wen ding.

Author

mao, qi ling.

Author

wang, shi zhen.

Author

Hō, Shōei.

Author

huang, yun.

Author

kong, shang ren.

Author

gu, si li.

Author

xu, cheng xuan.

Author

Hō, Shōei.

Author

wei, ji rui.
8 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA74152246

Title

wu ya kai hua zhan.

Imprint

重庆 : 重庆出版社, 1988.

Author

zhan, lu.
9 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA74158209

Author

zhang, qiu sheng.

Title

chuan shan jia qu tan xian.

Imprint

山东 : 明天出版社, 1995.4.

Author

zhang, jun.

Author

zhou, he.
10 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA85980002

Title

zhong guo jing dian lao dian ying.

Imprint

[福州] : 福建省音像出版社, [2---]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers